Η Απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης με τους εκατόν δεκαπέντε (115) προσληφθέντες υπαλλήλους από 15/1/2021 έως 5/7/2021.

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/994%CE%96%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%94%CE%97%CE%9D?inline=true  η Απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης με τους  εκατόν δεκαπέντε (115) υπαλλήλους στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας& στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Υγείας-Παιδείας και Εθελοντισμού, 

όπως περιγράφονται ακολούθως: 

ογδόντα έξι (86) ατόμων με την ειδικότητα ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας, 

δέκα (10) ατόμων με την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Τμήμα Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου),

ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΔΕ26 Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων, 

τεσσάρων (4) ατόμων με την ειδικότητα ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων/Κατηγορία Διπλώματος Γ΄/με ψηφιακό ταχογράφο και ΠΕΙ, ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου/ομάδας A΄ ή Β΄/Ειδικότητας 2ης, 

δύο (2) ατόμων με την ειδικότητα ΥΕ Βοηθών Συντήρησης Αυτοκινήτων,στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας

& έντεκα (11) ατόμων με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότηταςστην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας ΥγείαςΠαιδείας και Εθελοντισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ, 

για το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 15/1/2021 έως 5/7/2021 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και έκτακτων αναγκών του Δήμου Ηλιούπολης για να μη δημιουργηθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία αφού εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊούCOVID-19.