Πως θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές από την Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 τελικά;

 


Διαβάζουμε στην αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/16.01.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση περό "Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 89/Β'/ 16.01.2021:

 23. Λαϊκές αγορές (συμπεριλαμβανομένων και βιολογικών αγορών)

-Υποχρεωτική επέκταση χώρου λειτουργίας λαϊκών αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών. Σε περίπτωση μη τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών, δραστηριοποιείται το  πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων.

-Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη).

-Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.