Με οκτώ (8) θέματα η προσεχής συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης(01.02.2021).


 

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18,βάσει της υπ’ αριθ. 77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/140/οικ.1031/20.01.22021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, λόγω εκτάκτων αναγκών, με τα εξής θέματα:

1. Εξέταση αιτήσεων σχετικά με απαλλαγή από διοικητικά πρόστιμα.

2. Ορθή επανάληψη της 459/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

3. Παροχή εξουσιοδότησης σε Δικηγόρο του Δήμου για παράσταση σε Δικαστήριο.

4. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προτεινόμενη Πρόσκληση ΑΤ12 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

5. Έγκριση απολογισμού Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Δεκεμβρίου 2020.

6. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών.

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων με εκτεταμένες φθορές στο Δήμο Ηλιούπολης» (Α.Μ.20/2018).

8. Ορισμός επιτροπής παραλαβής «Αναπλάσεις συντηρήσεις πάρκων πλατειών» (Α.Μ.75/2016).