Του "πετσόκοψαν" τις αρμοδιότητες.


Μειώθηκαν οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης κατά τον χθεσινό δημοτικό ανασχηματισμό  καθώς του αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης η οποία συνεπικουρείτο από τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δημάρχου καθώς και ο έλεγχος και η υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης. 

Μια απρόσμενη έκπληξη αφού ο κ. Σεφτελής είναι από τους εργατικούς και δραστήριους αντιδημάρχους της σημερινής Διοίκησης. 

Στον κ. Κωνσταντίνο Σεφτελή του Γεωργίου - Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ»  μεταβιβάσθηκαν από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης στο πλαίσιο της αρ. 50,  με αριθμ. πρωτ. οικ. 934/18.01.2021 Απόφασης του οι παρακάτω αρμοδιότητες:  

-Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης.

-Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου. 

-Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις ενέργειες για την ωρίμανση των τεχνικών έργων του Δήμου. 

-Έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία του τεχνικού συνεργείου του Δήμου για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. 

-Έχει την αρμοδιότητα των θεμάτων της υπαίθριας διαφήμισης και την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες. 

-Είναι αρμόδιος για την οδοσήμανση και τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. 

-Είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου. 

-Έχει την αρμοδιότητα της συντήρησης και της εύρυθμης λειτουργίας του Δημαρχιακού Μεγάρου και όλων των κτιρίων που ο Δήμος χρησιμοποιεί ή θα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία των Υπηρεσιών. 

-Έχει την αρμοδιότητα για την απομάκρυνση των παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

-Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας και οργάνωσης του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων. 

-Έχει την μέριμνα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του. 

-Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας. 

-Τελεί πολιτικούς γάμους.