Οι αρμοδιότητες της άμισθης Αντιδημάρχου Παιδείας & Πολιτισμού κας Αικατερίνης Χωματά - Αποστολοπούλου.

Δεν ήταν τελικά η κα Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολιτισμού ο αδύναμος κρίκος στον χθεσινό δημοτικό ανασχηματισμό του Δήμου Ηλιούπολης.

Κάτι που δικαίωσε και τις δικές μας προβλέψεις αφού η μεθοδική και αθόρυβη αντιδήμαρχος συν τοις άλλοις "ξελάσπωσε" προσφάτως πολλούς από την Διοίκηση του Δήμου,  από σωρεία άστοχων χειρισμών στο θέμα των tablets... 

Στην κα ΧΩΜΑΤΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΜΙΣΘΟΣ), από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπ-ολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ» μεταβιβάσθηκαν από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης στο πλαίσιο της αρ. 50,  με αριθμ. πρωτ. οικ. 934/18.01.2021 Απόφασης του οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας Εθελοντισμού 

–Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας–Υγείας - Παιδείας και Εθελοντισμού καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του παραπάνω Τμήματος εκτός των θεμάτων που αφορούν τον Εθελοντισμό. 

Προεδρεύει στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. 

Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.Δ.Δ.) για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.

Έχει την αρμοδιότητα να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τις Τέχνες και τον Πολιτισμό. 

Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που διοργανώνει ο Δήμος. 

Έχει την αρμοδιότητα για τη Δια Βίου Μάθηση και για τις Πολιτικές Ισότητας. 

Έχει την αρμοδιότητα για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και του Κέντρου Νεότητας. 

Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.