Οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης - Επιχειρηματικότητας κ. Σταύρου Γεωργάκη.


Σύμφωνα με την Απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης, αρ. 50,  με αριθμ. πρωτ. οικ. 934/18.01.2021  βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A912%CE%A5%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A9%CE%A9%CE%91?inline=true τροποποιήθηκε μερικώς η υπ. αριθμ. 888/15574/03.09.2020 απόφαση μας και από εκδόσεως της παρούσας έως και 01.09.2021 στον κ. Σταύρο Γεωργάκη του Γεωργίου – Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας, από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπ-ολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ» ο κ. Δήμαρχος μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

-Έχει την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης και συνεπικουρείται από τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δημάρχου καθώς επίσης και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης. 

-Έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης της Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.). 

-Έχει την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

-Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του. 

-Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας. 

-Τελεί πολιτικούς γάμους.