Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης: Περίληψη Απόφασης ΣτΕ για την Πικροδάφνη.


Αγώνες δεκαετιών, που δόθηκαν από πολλούς και εξακολουθούν να δίνονται, δικαιώνονται!    

Απόφαση ΣΤΕ 2313/2020 
[ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΈΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ] 

Σύμφωνα με την απόφαση 2313/2020 του ΣΤΕ πρέπει να απορριφθούν οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης. 

Ενόψει όμως, του ιστορικού της υπόθεσης η Διοίκηση:

Α)Οφείλει, εντός τετραμήνου από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, να αποστείλει στο Δικαστήριο προεδρικό διάταγμα για την οριοθέτηση του ρέματος στο σύνολό του. 

Β)Οφείλει, περαιτέρω, να λάβει, αμελλητί, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ρέματος και, ιδίως, να απαγορεύσει την έκδοση οικοδομικών αδειών και την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε γήπεδα εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως αυτές έχουν ήδη αποτυπωθεί χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης, ή σε γήπεδα που ευρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με αυτές.

Γ)Οφείλει ακόμη να προχωρήσει, αμελλητί, στην καταγραφή των αυθαιρέτων κτισμάτων εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως αυτές έχουν ήδη αποτυπωθεί χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης, και να απαγορεύσει, ως προς αυτά, την έναρξη ή συνέχιση διαδικασιών αναστολής κατεδάφισης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση. 

Εάν δε το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα δεν αποσταλεί στο Δικαστήριο έως το πέρας της ως άνω προθεσμίας, το Δικαστήριο θα προχωρήσει αμέσως σε εξέταση και οριστική απόφανση επί της εκκρεμούς αιτήσεως συμμορφώσεως προς την 1242/2008 απόφαση.

Η απόφαση 2313/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ) αφορά την προσφυγή φορέων και πολιτών, για την ακύρωση της υπό Α.Π. 81299/5913/ 9.11.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου “Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή”».

Με την ως άνω απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβλέπεται το χτίσιμο του ρέματος με συρματοκιβώτια (πέτρες τυλιγμένες με συρματόπλεγμα), σχεδόν σε όλο το μήκος του από τη λ. Βουλιαγμένης μέχρι το ΕΔΕΜ. 

Αυτό σημαίνει αποψίλωση των πρανών από κάθε βλάστηση, δηλ. κοπή 776 δέντρων από ένα σύνολο 1000 και όλης της ενδιάμεσης βλάστησης! 

Με άλλη απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης προτείνονται παρόμοιες επεμβάσεις στα τελευταία 200μέτρα του ρέματος, που παραμένουν σε φυσική κατάσταση στην Ηλιούπολη μέχρι τη λ. Βουλιαγμένης, με την κοπή 39 δέντρων με όλη την ενδιάμεση βλάστηση…  

Μπορείτε να διαβάσετε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ της απόφασης μέχρι να καθαρογραφτεί και δημοσιευθεί το πλήρες κείμενο στην πηγή εδώ: Νόμος και Φύση  

Δείτε περισσότερα για τις προσφυγές, τις αναβολές, τους λόγους για τους οποίους αντιδρούμε και αντιστεκόμαστε στις μέχρι τώρα εγκεκριμένες μελέτες έργων ‘ανάπλασης’ και ‘διευθέτησης’ της Πικροδάφνης, αλλά και σε κάθε είδους επέμβαση καταστροφική για το οικοσύστημά της και τα οφέλη που απλόχερα μας χαρίζει  ΕΔΩ  και ΕΔΩ


                                                 Ευαγγελία Δημητρίου

      Κι.Π.Η.-  Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης
      Σκρα 10, 163 46 Ηλιούπολη  
      Τ.:2109730215-K.:6944683652
      F.: 2118005508, 2109718162
      Facebook:
      Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης(Κι.Π.Η.)