Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης(08.03.2021).

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:45μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/146/οικ.3713/01.03.2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με θέματα: 

1. Ημέρα της γυναίκας: Συζήτηση και κατάθεση προτάσεων για το σχέδιο δράσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισότητα των Φύλων.

2. Ενημέρωση για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «Μήδεια» και κατάθεση προτάσεων για την πολιτική προστασία.


3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηλιούπολης στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο«ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση καταστατικού, διακήρυξης και ορισμός εκπροσώπων.


4.  Αντικατάσταση μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.


5. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής άνευ αξίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών.


6. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ηλιούπολης, έτους 2021.


7.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.


8.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η), έτους 2021.


9.  Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.


10. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων σε φορείς για αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης».