Τα δεκατέσσερα (14) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (08.04.2021).

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη8 Απριλίου 2021 και ώρα 16:45μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/146/οικ.3713/01.03.2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με θέματα:

1.Ενημέρωση και συζήτηση για την σκοπιμότητας ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας.


2.Ενημέρωση και συζήτηση για την προβλήματα παράδοσης αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ.

 

3.Έγκριση ή μη για τη συμμετοχή του Δήμου Ηλιούπολης στο Δίκτυο με επωνυμία  «Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον ΟΤΑ  Α.Μ.Κ.Ε».


4.Λήψη ή μη απόφασης για την καταβολή ανθυγιεινού επιδόματος στους υπαλλήλους της Δ/νσης Περιβάλλοντος και καθαριότητας.


5.Έγκριση ή μη απολογισμού έτους 2020 και προϋπολογισμού έτους 2021 της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Ε.Α.μεΑ).


6.Έγκριση ή μη απολογισμού έτους 2020 και προϋπολογισμού έτους 2021 του Σωματείου «Άγιοι Ανάργυροι» Ηλιούπολης Αττικής.


7.Αντικατάσταση  μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.».


8.Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.

 

9.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (3η), έτους 2021.


10.Έγκριση ΜΠΔΣ 2022-2025 (Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής).


11.Καθορισμός τέλους επαγγελματιών – εργοληπτών στο Δημοτικό Κοιμητήριο.


12.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.


13.Έγκριση σταδίου ΙΙΙ της μελέτης ΣΒΑΚ Ηλιούπολης.

14.Επανεξέταση της με αριθ. 14/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά την συζήτηση και λήψη της με αριθ. 33/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.