40 μήνες παράταση.

 


Σύμφωνα με αριθμ. 115/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης περί Έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Νέου Παιδικού Σταθμού επί της Λ. Ειρήνης και Αριστογείτονος του Δήμου Ηλιούπολης» η οποία αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%9B0%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A71%CE%9D?inline=true

Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007, το Ν.4412/2016, το Ν.4555/2018 και το Ν.4623/2019, Ν.4735/2020 

Ομόφωνα Αποφασίζει 

1.Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διατάξης συζήτηση του θέματος 

2.Εγκρίνει την παράταση της χρονικής ισχύος της από 8-04-2016 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 8-4-2021, κατά σαράντα (40) μήνες, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 8-08-2024, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 8-04-2016 Προγραμματική Σύμβαση.