Τα πέντε (5) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης(15.04.2021).Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021  και ώρα 16:45μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/146/οικ.3713/01.03.2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με θέματα:

1.Επανεξέταση της με αριθ. 14/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά την συζήτηση και λήψη της με αριθ. 33/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

2.Έγκριση σταδίου ΙΙΙ της μελέτης ΣΒΑΚ Ηλιούπολης.

3.Ενημέρωση και συζήτηση για την σκοπιμότητας ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας.

4.Συζήτηση για το νομοσχέδιο σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο και τις Λαϊκές Αγορές.

5.Έγκριση ή μη για τη συμμετοχή του Δήμου Ηλιούπολης στο Δίκτυο με επωνυμία «Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον ΟΤΑ  Α.Μ.Κ.Ε».