Τα εννέα (9) θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης(14.04.2021).


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00π.μ. σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18,βάσει της υπ’ αριθ. 77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/146/οικ.3713/01.03.2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, και με βάση την υπ’ αριθ. 60249/22.9.20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης λόγω εκτάκτων αναγκών, με θέματα:

1.Εξέταση αιτημάτων απαλλαγής από διοικητικά πρόστιμα.


2.Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού.


3.Επιστροφή Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων Ποσών.


4.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.


5.Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Ηλιούπολης για «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής».


6.Έγκριση ή μη σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Δήμου Ηλιούπολης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.


7.Λήψη απόφασης ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την ανάπτυξη εφαρμογών, υπηρεσιών και προμήθειας διαδραστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».


8.Έγκριση όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.2/2021).


9.Έγκριση επιτροπών διερεύνησης τιμών.