Ο θάνατος του εμποράκου της γειτονιάς.

 


Σε Δημόσια Διαβούλευση βρίσκεται το σχέδιο νόμου με τίτλο "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου" του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 ώρα 21.00 έως και την Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021 ώρα 21.00 βλέπε εδώ: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12115

Ενδιαφέρον θα είχε να τοποθετηθούν επί των αναφερομένων στα άρθρα 12 και 13 οι Δημοτικές Αρχές και οι κατά τόπους Εμπορικοί Σύλλογοι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Άρθρο 12 Κατηγορίες βραχυχρόνιων αγορών

Οι βραχυχρόνιες αγορές διακρίνονται σε:
α) Θρησκευτικές (ολιγοήμερες, Χριστούγεννα – Πάσχα),
β) Πανηγύρια – παζάρια,
γ) Επετειακές – πολιτιστικές – εποχιακές,
δ) Κυριακάτικες,
ε) Αγορές ρακοσυλλεκτών.

Άρθρο 13 Ίδρυση και λειτουργία βραχυχρόνιων αγορών

1.Για την ίδρυση και λειτουργία των βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια.

2.Με την απόφαση της παρ. 1 εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, το τέλος των θέσεων και ο τρόπος είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. Επίσης καταρτίζεται τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς από τον φορέα λειτουργίας.

3.Η ίδρυση κυριακάτικης αγοράς πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του οικείου δήμου και γνώμης του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία καθορίζονται και τα πωλούμενα είδη.

4.Η απόφαση ίδρυσης, ο κανονισμός λειτουργίας και το τοπογραφικό διάγραμμα καταχωρίζονται από τον φορέα λειτουργίας στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 51. Σε περίπτωση μη δημοσίευσης και καταχώρησής τους, οι φορείς λειτουργίας υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 47.