Τα δεκαέξι (16) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης(27.05.2021).


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 και ώρα 16:45μ.μ.σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/161/οικ.8599/17.05.2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με θέματα:

1.Παράταση συμβάσεων εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Ηλιούπολης» της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης».


2.Τροποποίηση όρων για την πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ηλιούπολης.


3.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (4η), έτους 2021.


4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5η), έτους 2021.


5.
Έγκριση εισηγητικής έκθεσης A’ τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.


6.Κίνηση διαδικασιών για μίσθωση αίθουσας για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου.


7.Ορισμός υπευθύνων λογαριασμού του Δήμου Ηλιούπολης του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης» με ΣΑΕΠ 0851 και ενάριθμο 2021ΕΠ085110006.


8.Τροποποίηση της στελέχωσης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.).


9.Παράταση σύμβασης «Λοιπές δράσεις Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας άξονας 4», Πράσινο Ταμείο.


10.Έγκριση ή μη απολογισμού έτους 2020 και προϋπολογισμού έτους 2021 της Φιλανθρωπικής Ένωσης Κυριών «Η Αγία Ταβιθά».


11.Έγκριση ή μη απολογισμού έτους 2020 και προϋπολογισμού έτους 2021 του Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες».


12.Έγκριση ή μη απολογισμού έτους 2020 και προϋπολογισμού έτους 2021 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.


13.Έγκριση ή μη απολογισμού 2020 – Προϋπολογισμού 2021 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).


14.Επικύρωση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.


15.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.


16.Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης» (Α.Μ.11/2015).