Τα τριάντα ένα (31) θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης(18.05.2021).

 

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18, βάσει της υπ’ αριθ. 77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/160/οικ.8032/10.05.2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, και με βάση την υπ’ αριθ. 60249/22.9.20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης λόγω εκτάκτων αναγκών με τα εξήςθέματα:

1.Εξέταση αιτημάτων απαλλαγής από διοικητικά πρόστιμα.


2.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την πυρασφάλεια.


3.Εξουσιοδότηση δικηγορών του Δήμου με πάγια αντιμισθία για την άσκηση εφέσεων ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.


4.Κατανομή επιχορηγούμενου ποσού (Β΄ κατανομή) μέσω ΚΑΠ έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για την υλοποίηση του προγράμματος Εθελοντή σχολικού τροχονόμου στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση.


5.Έγκριση πρακτικών επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ08 «Ψηφιακή Σύγκλιση».


6.Έγκριση πρακτικών επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ 14 «Παιδία, Πολιτισμός, Τουρισμός, και Αθλητισμός».


7.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών της προμήθειας «Αναζωογόνηση Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος Α. ΤΡΙΤΣΗΣ.


8.Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2020»(Α.Μ.33/2019).


9.Έγκριση της επιστροφής των δημοτικών τελών του έτους 2020.


10.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.


11.Έγκριση σταδίου ΙΙΙ και παραλαβή της μελέτης του ΣΒΑΚ Ηλιούπολης.


12.Ακύρωση της 128/21 ΑΟΕ του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. σε σχολικές μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Α.Μ.8/2021) λόγω αλλαγής όρων διακήρυξης.


13.Έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Α.Μ.Κ12/2018).


14.Έγκριση μελέτης, έγκριση τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Α.Μ.8/2021).


15.Έγκριση μελέτης που αφορά οριζόντιο υποέργο «Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού και ανάπτυξης ευφυιών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ηλιούπολης» (Α.Μ.8/2021) στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».


16.Έγκριση μελέτης που αφορά Οριζόντιο υποέργο 2 «Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 5/2021 ΚΥ)στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».


17.Έγκριση τεχνικής έκθεσης που αφορά «Δράσεις Ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης» (Υποέργο3) (Α.Μ. 4/2021ΚΥ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».


18.Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης σε Ιστορικό και Βιωματικό Εργαστήρι» (Α.Μ.12/2021) στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».


19.Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.10/2021).


20.Έγκριση μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.4/2021).


21.Έγκριση φακέλου δημοσίας σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.4/2021) έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης, και έγκριση όρων διακήρυξης αυτής.


22.Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 2/2021).


23.Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών» (Α.Μ.13/2017).


24.Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή &συντήρηση δημοτικών κτιρίων» (Α.Μ.15/2018).


25.Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης» (Α.Μ.11/2015).


26.Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο Δήμο Ηλιούπολης» (Α.Μ.1/2019).


27.Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (Α.Μ.40/2018).


28.Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε διάφορα σημεία της πόλης» (Α.Μ.45/2018).


29.Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού οδοστρώματος από σκυρόδεμα σε διαφόρους δρόμους με μεγάλη κλίση Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.9/2017).


30.Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Διάφορες κατασκευές στο δημοτικό κοιμητήριο» (Α.Μ.21/2017).


31.Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή και επισκευή νέων πεζοδρομίων» (Α.Μ.25/2017).