ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με 17 θέματα λίγες ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 


Έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. σύμφωνα με τάρθρο75 του Ν. 3852/2010όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18, βάσει της υπ’ αριθ.ΔΙΔΑΔ.Φ.69/162/οικ.9207/24.05.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης λόγω εκτάκτων αναγκών, με θέματα:

1.Εξέταση αιτήματος εταιρείας «ΚΟΡΙΝΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «SOUL STUDIO» για αποδέσμευση ή μη, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου».

2.Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή δαπανών κηδείας.

3.Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού.

4.Διαγραφές οφειλών υπόχρεων  από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

5.Ορθή επανάληψη της 154/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

6.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2020» με Α.Μ. Λ1/2021. 

7.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για κάθε είδους προμήθειας-Υπηρεσία δαπάνης της παγίας προκαταβολής Οικονομικού έτους 2021.

8.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης.

9.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Α’ τριμήνου έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ».

10.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτος 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ». 

11.Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διερεύνησης τιμών, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

12.Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και  τον εκσυγχρονισμό του  ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης.

13.Έγκριση μελέτης με τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης του κοινού.

14.Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης του Δήμου  στην  Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο  «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

15.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια για αναζωογόνηση - αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος Δήμου Ηλιούπολης, περιοχή Κάτω Ηλιούπολης (ΥΕ1)» (Α.Μ.16/2021).

16.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια για αναζωογόνηση - αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος Δήμου Ηλιούπολης, περιοχή Αγ. Μαρίνας (ΥΕ2)» (Α.Μ.17/2021).

17.Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης του Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ06 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο   «Αστική Αναζωογόνηση».