Τα εικοσιένα (21) θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης (15.06.2021).

 


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τάρθρο75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18, βάσει της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ.Φ.69/163/οικ.10556/01.06.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης λόγω εκτάκτων αναγκών, με θέματα: 

1.Έγκριση ή μη σκοπιμότητας και μελέτης Βιωσιμότητας για την Ενεργειακή  Αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Ηλιούπολης

2.Εξέταση αιτημάτων απαλλαγής από διοικητικά πρόστιμα

3.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (5η), έτους 2021

4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (6η), έτους 2021

5.Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσών μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και την έγκριση πρακτικών σύμφωνα με την ΑΔΣ 85/2021

6.Εξειδίκευση πίστωσης της Νομικής Υπηρεσίας

7.Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού

8.Διαγραφές οφειλών υποχρεών από την Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών

9.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (3η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», έτους 2021

11.Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.4/2021)

12.Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους δρόμους τηςπόλης 2019»(Α.Μ.9/2021)

13.Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης» (Α.Μ.25/2020)   

14.Έγκριση 1ου πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης» (Α.Μ.10/2021)

15.Αίτηση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης έργου και έγκριση του 1ου ΑΠΕ – τακτοποιητικού, του έργου «Κατασκευή νέου αγωγού αποχέτευσης στην πλ. Θεσσαλονίκης» (A.M.18/2020)


16.Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε – τακτοποιητικού για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.23/2020) 


17.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε – τακτοποιητικού εργασιών για το έργο «Επισκευή & Συντήρησηδημοτικών κτιρίων  έτους  2019»(Α.Μ.40/2019) και παράταση ισχύος 2 μηνών για έγκριση  ΑΠ (μέχρι  24/7/2021)


18.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε –τακτοποιητικού εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή και Επισκευήπεζοδρομίων»(Α.Μ.12/2019)  και παράταση ισχύος 3 μηνών για έγκριση ΑΠ (24/7/2021) 


19.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε – τακτοποιητικού εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης επί των οδών Φαρμακίδου – Αργοναυτών και Χαριλάου Τρικούπη» (Α.Μ.21/2019) και παράταση ισχύος 3 μηνών για έγκριση ΑΠ (μέχρι 18/7/2021) 


20.Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων» (Α.Μ.25/2019)


21.Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής