Τα 9 θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (17.06.2021).Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:45μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/164/οικ.11266/08.06.2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με θέματα:

1.Συζήτηση-Ενημέρωση για το Επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤοΣΔΑ) Δήμου Ηλιούπολης.


2.Έγκριση  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).


3.Συγκρότηση τοπικού συμβουλίου πρόληψης της παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ).


4.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (5η), έτους 2021.


5.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (6η), έτους 2021.


6.Έγκριση ή μη απολογισμού έτους 2020 και προϋπολογισμού έτους 2021 της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.


7.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.


8.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 102/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Κάθετη σήμανση επί των οδών Νυμφών και Σουρή».


9.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 116/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Τροποποίηση της με αριθ. 102/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την μετατροπή τμήματος της οδού Μεσσηνίας από την συμβολή της με την οδό Αρχ. Δαμασκηνού έως την συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».