Ηλιούπολη: Τα τρία (3) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (05.07.2021).


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 16:45μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/167/οικ.13250/28.06.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με θέματα:


1.Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη  «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος πικροδάφνης»


2.Συζήτηση σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο του Αποστόλου Παύλου 


3.Λήψη Απόφασης σχετικά με τη «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»