Θα του κοινοποιηθούν εγκαίρως τα έγγραφα που ζήτησε;


Ο κ. Αραμπατζής - "Η Πόλη που θέλω" ζήτησε εγκαίρως να του κοινοποιηθούν δυο μελέτες η με αριθ. 4/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας και η με αριθμ. A.M.: 24/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας του Δήμου, για την υπηρεσία "Τεχνική Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου για δημιουργία τευχών δημοπράτησης και υποστήριξης της διαγωνιστικής διαδικασίας βελτίωσης-αναβάθμισης του Δημοτικού Φωτισμού Ηλιούπολης με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμησης ενέργειας".

Αλλά και να μην του κοινοποιηθούν, κάποιοι μπορεί να θέλουν να ρωτήσουν εγγράφως  για τα αυτονόητα, αν πρέπει δηλαδή να του τα κοινοποιήσουν, γνωστή τακτική, η 1η εμπεριστατωμένη προσφυγή κατατέθηκε.

Και αυτή τη φορά δεν είναι η μόνη...

Άλλωστε όπως μας ανέφερε έγκριτος νομικός δεν είναι αναρτημένη η μελέτη 4/2020 και ας αναφέρει ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συμφωνητικού στο συμφωνητικό που έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/ με ΑΔΑΜ 20SYMV006924723 που αναφέρει «Οι εργασίες για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον έλεγχο της σκοπιμότητας και την εκτίμηση της απόδοσης της δράσης αναβάθμισης του Δημοτικού φωτισμού» αρχίζουν να δίδονται αμέσως μετά την υπογραφή του Συμφωνητικού, η δε προθεσμία ολοκλήρωσης των καθορίζεται σε διάστημα Επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 20ης Δεκεμβρίου, από την υπογραφή του Συμφωνητικού σύμφωνα πάντα με τους όρους της Α.Μ. 4/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος συμφωνητικού.» .