Τα είκοσι δύο (22) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (26.10.2021).Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη,  26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:45μ.μ., σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019,τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020, 426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/184/οικ.19515/12.10.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικώνκαι το άρθρο 67 του Ν.4830/21, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με τα εξής θέματα: 

1.Ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμβούλων

2.Συζήτηση και ψήφισμα σχετικά με την σύμπτυξη τμημάτων στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης

3.Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή ονομασίας οδών, πλατειών, Δημοτικών υποδομών, κ.λπ.

4.Εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 21286/13-11-2020 ένστασης και τελική εισήγηση που αφορά την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Ηλιούπολης στο Ο.Τ. 871 για τη χωροθέτηση κοινωφελούς συγκροτήματος με κτίρια Ιερού Ναού & Πνευματικού Κέντρου, της Αιγυπτιακής Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας

5.Αντικατάσταση μέλους ΔΣ ΣΠΑΥ μετά από παραίτηση

6.Εφαρμογή του ωραρίου φορτοεκφορτώσεων σε supermarkets του Δήμου Ηλιούπολης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 303/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 78/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1809/Β/29-04-21)


7.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή καταστροφής αρχείου των Κ.Ε.Π, για τα έτη 2017, 2018 και 2019

8.Ορισμός  εκπροσώπων του Δήμου για το Σχολικό Συμβούλιο

9.Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ηλιούπολης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

10.Προσχώρηση του Δήμου Ηλιούπολης στη διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» και ορισμός νέου διαχειριστή

11. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

12.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (7η), έτους  2021

13.Aναμόρφωση προϋπολογισμού(10η), έτους  2021

14.Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021

15.      Επιχορηγήσεις αθλητικών -πολιτιστικών συλλόγων

16.  Εκκίνηση διαδικασιών για την μίσθωση πλατειών ενόψει των εορτών Χριστουγέννων

17.  Έγκριση ή μη απολογισμού έτους 2020 και προϋπολογισμού έτους 2021 της  Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων Ε.Ο.Κ.Α.

18.Λήψη Απόφασης για έγκριση διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης κινητών βάσει του Π.Δ. 270/1981 - κίνηση διαδικασιών για την εκποίηση κινητών μεταλλικών πραγμάτων «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων & Μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)»

19.Διόρθωση της υπ’ αριθ. 96/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

20.Διατήρηση ή ανάκληση θέσεων λειτουργίας περιπτέρων εντός των ορίων του Δήμου μας σύμφωνα με την ΑΔΣ 39/2013

21.Κάθετη και οριζόντια σήμανση σε οδούς πέριξ της πλατείας Παπαδιαμάντη και του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης

22.  Εξαίρεση κλίμακας πρόσβασης από κατεδάφιση επί της οδού Θηβών 3