Δήμος Ηλιούπολης: Πρόσκληση προς Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

 


Για εγγραφή στο νέο Μητρώο Επαγγελματιών - Εργοληπτών.

Ο Δήμος Ηλιούπολης για πρώτη φορά θεσπίζει νέο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου και εφαρμόζει την 52/2021 σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που δημιουργεί ένα σύγχρονο περιβάλλον, κατοχυρώνει τους επαγγελματίες και προστατεύει τον υγιή ανταγωνισμό.

Συστήνεται πλέον Μητρώο Επαγγελματιών – Εργοληπτών, στο οποίο μπορούν να εγγραφούν και να δραστηριοποιούνται στο Δημοτικό Κοιμητήριο, οι παρακάτω κατηγορίες επαγγελματιών - εργοληπτών: 

 1. Γραφεία Τελετών
 2. Μαρμαρογλύπτες - Μαρμαροτεχνίτες
 3. Υπηρεσίες αφής κανδηλιών, καθαρισμού και περιποίησης ταφών
 4. Ανθοπώλες - Ανθοστολισμοί.

 

Ο Δήμος προσκαλεί όλους τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται, να εγγραφούν στο Μητρώο Επαγγελματιών - Εργοληπτών του Δήμου Ηλιούπολης, αφού πληρώσουν το αντίστοιχο ειδικό ετήσιο τέλος και καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 1. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί άσκησης νομικής επαγγελματικής δραστηριότητας (Ενεργό Α.Φ.Μ.)
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο - Δημοτική Ενημερότητα
 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του ιδίου
 2. Εγγραφή στο επαγγελματικό επιμελητήριο ( Γ.Ε.Μ.Η )
 3. Προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86 του επαγγελματία στην οποία θα δηλώνονται ονομαστικά οι εργαζόμενοι, που θα απασχολούνται κατ’ έτος και ότι είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα:
 • Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης
 • Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ευκρινές
 • Αντίγραφο ταυτότητας κάθε εργαζομένου
 • Ευκρινές αντίγραφο κάρτας νόμιμης απασχόλησης (για αλλοδαπό)
 • Φωτογραφία 3x2cm
 1. Προσκόμιση Υ.Δ. του Ν.1599/86 με τα οχήματα, που θα εισέρχονται στο κοιμητήριο με επισυναπτόμενες άδεια κυκλοφορίας και ασφάλεια.
 2. Προσκόμιση Υ.Δ. Ν.1599/86 του επαγγελματία, ότι έχει λάβει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου και ότι ο ίδιος και οι εργαζόμενοι του θα συμμορφώνονται αυστηρά προς τις διατάξεις αυτού και τις υποδείξεις της υπηρεσίας του δημοτικού κοιμητηρίου.
 3. Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα επιστροφής στο τέλος του έτους ή επανακατάθεση αυτής, εφόσον τηρήθηκαν ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου και οι υποδείξεις της υπηρεσίας, αντίστοιχου ποσού:
 • Για κατασκευαστές μνημείων, 750 €
 • Για αφή καντηλιών και περιποίηση μνημείων, 500€
 1. Καταβολή ετήσιου ειδικού τέλους εισόδου πρόσβασης επαγγελματιών – εργοληπτών, το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:
 • Κατασκευαστές Μνημείων (μαρμαροτεχνίτες)
 • Προσωπική εταιρεία 400€
 • Λοιπές εταιρείες 600€
 • Εργολήπτες αφής καντηλιών και περιποίησης ταφών
 • Προσωπική εταιρεία 400€
 • Λοιπές εταιρίες 600€
 • Γραφεία Τελετών 10 €
 • Συνοδοί και εργάτες τελετών 5€
 • Ανθοπωλεία για στολισμό 20€

 

13 Οκτωβρίου 2021

Απόστολος Στασινόπουλος

Αντιδήμαρχος Δοίκησης-Οκονομικών