Δήμος Ηλιούπολης: Καθορισμός Τελών Κατάληψης Περιπτέρων, έτους 2022.

 


Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης της 11ης Νοεμβρίου 2021 και ελήφθη η 171/2021 Απόφαση που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μπορείτε να διαβάσετε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%975%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%937%CE%91?inline=true

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, το Ν.4555/2019 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντων των κ.κ. Ψυρρόπουλου, Καλαρρύτη, Καρανδρέα, Τσουκαλά, Ταμβάκου Τσατσούλη, Χιωτέλη και δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Κοκοτίνης και Ασβεστάς) 

Καθορίζει τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2022, ως εξής : 

 Τέλος κατάληψης σταθερής κατασκευής περιπτέρου Η τιμή καθορίζεται στα 50,00€/ τ.μ. 

 Τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων 

4 τ.μ. η τιμή καθορίζεται στα 25,00 €/τ.μ. 

5 τ.μ. “ 35,00 €/τ.μ. 

6 τ.μ. “ 50,00 €/τ.μ. 

7 τ.μ. “ 70,00 €/τ.μ. 

8 τ.μ. “ 80,00 €/τ.μ. 

9 τ.μ. “ 100,00 €/τ.μ. 

 10 τ.μ. και άνω “ 110,00 €/τ.μ. 

Σημείωση: 

 Η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια ορίζεται στον Κανονισμό κατάληψης Κοινοχρ. Χώρων του Δήμου Ηλιούπολης, εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες του χώρου & θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δήμου. 

 Η σταθερή κατασκευή του περιπτέρου, από 1/1/2014, υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει και βαρύνει τον δικαιούχο της άδειας, σε εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ2 της παρ. ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 & του άρθρου 76 του ν.4257/2014(ΦΕΚ 93/2014 Α΄). Μέγιστο εμβαδόν κουβουκλίου είναι τα 5 τ.μ. 

 Ο συνολικός παραχωρούμενος χώρος, μαζί με το κουβούκλιο του περιπτέρου δεν θα υπερβαίνει τα 25 τ.μ. όταν τα περίπτερα βρίσκονται σε πλατείες ή πεζοδρόμια πλάτους πάνω από 4μ. και τα 20 τ.μ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή Υπηρεσιών ανεξαρτήτως αν το πλάτος πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο των 4 μ., θα τους διατίθεται χώρος 15 τ.μ. 

 Η διαπίστωση κατάληψης πέραν των παραπάνω ( κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση εμπορευμάτων, ψυγείων, σταντ κλπ ), ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου, είναι λόγος επιβολής προστίμου όπως ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου. 

 Οι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους. 

 Το ανωτέρω τέλος είναι ετήσιο και είναι δυνατή η καταβολή του εντός του έτους σε δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4257/2014.Καθορίζεται ότι το 30% του ετήσιου τέλους θα πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας και η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού δύναται να γίνει σε δόσεις. Ήτοι: Α΄ δόση: έως 28/2 (30% & προέγκριση άδειας), Β΄ δόση : έως30/5 & Γ΄ δόση: έως 31/7 . 

 Η άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου θα χορηγείται μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν οφείλει ή έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες οφειλές του ( άρθρο 285 του ν.3463/06) .

 Για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου στις νέες θέσεις περιπτέρων που παραχωρούνται σε πολύτεκνους & ΑΜΕΑ, καθώς και εκείνων που παραχωρούνται με δημοπρασία (π.δ.270/81)σε εφαρμογή του ν.4093/12, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1080/80. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 171/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.