Ηλιούπολη: Δημοπρασία για εκμίσθωση οριοθετημένου χώρου στην πλατεία Ανεξαρτησίας για εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκδηλώσεων τη φετινή Χριστουγεννιάτικη περίοδο.

 


ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση οριοθετημένου χώρου στην πλατεία Ανεξαρτησίας για την εγκατάσταση  & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκδηλώσεων,   κατά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 192 ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/81 και βάσει των παρακάτω όρων και υποχρεώσεων  της 428/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΖΖΖΩΡΥ-ΛΦΔ).

Η  δημοπρασία  διέπεται από τους όρους και περιορισμούς του αρθρ. 94 παρ. 6 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.10 του Β.Δ. 24-9/20-10-58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80, την αρ. 27/2021  ΑΔΣ (ΑΔΑ:ΨΟΦ6ΩΡΥ-ΙΨ2), την από 22/10/2021  Έκθεση της Επιτροπής εκτίμησης που συγκροτήθηκε με την με αρ. 25/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ:Ω8Θ5ΩΡΥ-Ξ3Ε), την αρ. 154/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ:ΨΑΗ9ΩΡΥ-ΚΝ2) για την εκκίνησης διαδικασιών δημοπρασίας, την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο ε του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί «εμπορικών μισθώσεων» σύμφωνα με την οποία δεν είναι εμπορικές οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων. Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.2741/1999 άρθρο 7 παρ. 1 & την διάταξη του ΙΘ άρθρο 111 παρ. 8 του Ν.4442/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Ν. 4796/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης  από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Ηλιούπολης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:30π.μ. έως 13:00μ.μ.) από τους κ.κ. Γκέκα Αθαν. & Λαγκαδινού Αφρ. email: esoda@ilioupoli.gr. Αντίγραφο της διακήρυξης αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτημα τους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.- 10:30π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημαρχιακού Μεγάρου από την αρμόδια επιτροπή. 

Η  ανωτέρω  δαπάνη  δημοσίευσης  θα  βαρύνει  τον πλειοδότη. 

Για περισσότερα, πατήστε εδώ. 

 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

 

 Χατζηδάκης Γεώργιος