Ηλιούπολη - Διαπαραταξιακή Επιτροπή Ονοματοδοσίας: Άλλοι είχαν ορισθεί, άλλοι προσήλθαν στην συνεδρίαση κ. Δήμαρχε...

 


Με την Απόφαση 30/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης περί Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την εξέταση θεμάτων αλλαγής ονομασίας οδών, πλατειών κλπ που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A0%CE%95%CE%A4?inline=true& ορίσθηκαν τα μέλη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής, που θα εξετάσει το σύνολο των σχετικών αιτημάτων που έχουν κατατεθεί στο Δήμο Ηλιούπολης και θα εισηγηθεί ξεχωριστά για το κάθε ένα από αυτά, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης που θα αποσταλεί στην Επιτροπής του άρθρου 19 του Ν.4071/12 η οποία έχει ορισθεί από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00μ.μ.  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Κώστας Κονδύλης» συνήλθε η «Διαπαραταξιακή Επιτροπή  Ονοματοδοσιών» με άλλα μέλη να έχουν ορισθεί και άλλα να προσέρχονται σε 3 περιπτώσεις. Αυτό και μόνο δημιουργεί πρόβλημα εφόσον σήμερα συζητηθεί και ληφθεί απόφαση για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί "Λήψης απόφασης σχετικά με την αλλαγή ονομασίας οδών, πλατειών, Δημοτικών υποδομών, κ.λπ." κ. Δήμαρχε.

Το θέμα θα πρέπει να επανέλθει στην αρμόδια Επιτροπή και να ληφθεί η όποια εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την ορθή σύνθεσή της.