Ηλιούπολη: Τα 6+1 θέματα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2022.A' συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022  και ώρα 16:45, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114) σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020, 426/2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/21.2.2022 Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν.4830/21, με θέματα:

  1. Ψήφισμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία
  2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για διατύπωση γνώμης σχετικά με την υποβολή αντιρρήσεων κατά της «Ανάρτησης δασικού χάρτη δήμων/δημοτικών ενοτήτων….. Ηλιούπολης….. Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής  Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»(ΑΔΑ: ΨΧ8ΞΟΠ1Κ-ΚΨΕ) της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής»
  3. Εκπόνηση μελετών για την ανάπλαση τμήματος της οδού Πιερίων και κυκλοφοριακή ρύθμιση των οδών που περιβάλλονται από τις οδούς Στ. Σαράφη, Μπέλες, Τσαμαδού, Πατριάρχου Γρηγορίου Έ, Αγ. Μαρίνας, Ολύμπου και Διγενή
  4. Έγκριση απολογισμού 2021 – προϋπολογισμού 2022 του Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»
  5. Έγκριση απολογισμού 2021 – προϋπολογισμού 2022 της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
  6. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσειςΒ' συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη31 Μαρτίου 2022  και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114) σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020, 426/2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/21.2.2022 Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν.4830/21, με θέμα:

  1. Έγκριση ή μη οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020 (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα)