Σχολικοί Αγώνες Λυκείων - Δυο Μέτρα και Δυο Σταθμά κα Υφυπουργέ;

 


Στο πλαίσιο των Σχολικών Αγώνων Λυκείων 2021-2022 πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Πάρκου ΓΟΥΔΗ ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων 1ου ΓΕΛ Υμηττού - 2ου ΓΕΛ Γκράβας.

Με μια σοβαρή παραφωνία η οποία με δεδομένη την εξέλιξη του αγώνα, προκρίθηκε στα πέναλτι η ομάδα του  2ου ΓΕΛ Γκράβας (κανονικός αγώνας 0-0), υπήρξε και καθοριστική.

Στην εξέδρα βρέθηκαν φίλαθλοι μόνο από την ομάδα του 2ου ΓΕΛ Γκράβας καίτοι σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινώσει οι διοργανωτές στους συμμετέχοντες δεν επιτρέπονταν η παρουσία φιλάθλων εξαιτίας της πανδημίας και των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Δικαίως οι αρμόδιοι της διοργάνωσης απέκλεισαν από τον αγώνα αθλητή της ομάδας του 1ου ΓΕΛ Υμηττού που προσκόμισε χαρτί ορθοπεδικού και όχι καρδιολόγου - παθολόγου αλλά για ποιο λόγο επέτρεψαν να γίνει ο αγώνας με την συμμετοχή στην εξέδρα φιλάθλων του 2ου ΓΕΛ Γκράβας;

 Δυο Μέτρα και Δυο Σταθμά κα Υφυπουργέ;

Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι με την Αρ.Πρωτ.29952/Δ5/15-03-2022/ΥΠΑΙΘ της Υφυπουργού Παιδείας κας Ζέττας Μακρή που εστάλη στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκηρύχθηκαν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδος- Κύπρου. 


Λόγω της πανδημίας, είχαν σταματήσει τα σχολικά πρωταθλήματα. Από την σχολική περίοδο 2019-2020 είχαν διακοπεί οι σχολικοί αγώνες Λυκείων καθώς και οι αθλητικές δραστηριότητες σε Δημοτικά και Γυμνάσια.


«Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2021-2022»

Αρ.Πρωτ.29952/Δ5/15-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες 

: Δ. Κερερές 

: Χ. Μπάκα

Τηλέφωνο : 210 3442213/3516/3015/2137

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2021-2022»

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
β) του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
γ) του ν.4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
δ) του ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
ε) π.δ.18/2018 (Α΄31/23.2.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
στ) π.δ.81/2019 (Α΄ 119/8.7.2019) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων»,
ζ) του π.δ.83/2019 (Α΄ 121/9.7.2019) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. την υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 κανονιστική απόφαση «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» (Β΄ 99/26.2.1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/88 (Α΄ 296),
3. την υπό στοιχεία 2/5472/0022/03-02-2014 (Β΄ 224/5. 2.2014) κοινή υπουργική απόφαση «Δαπάνες σχολικών αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/16 (Β΄516 /1.3.2016) κοινή υπουργική απόφαση και με τη με αριθ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (Β’ 2582/22.08.16 κοινή υπουργική απόφαση),
4. την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) υπουργική απόφαση με θέμα: «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. την υπό στοιχεία 168/Υ1 (Β΄33/9.1.2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή»,
6. την υπό στοιχεία 1614/Υ1 (Β΄ 8/10.1.2020) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, […] του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
7. την υπό στοιχεία 37572/Γ1/(Υ.Ο.Δ.Δ. 254/3.4.2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
8. την υπό στοιχεία 141966/05.11.2021/Δ5 (ΑΔΑ:66Ξ546ΜΤΛΗ-ΚΛΣ) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2021-2022», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 2927/Δ5/11.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΕΔ46ΜΤΛΗ-ΣΥΝ) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
9. την 1η Πράξη/14.3.2022 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και την εισήγησή της αναφορικά με την έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε την έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Καλούνται τα μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως προβούν, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στη διοργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω σχολικών αγώνων και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Δυνάμει της υπό στοιχεία της 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα αθλήματα που δύνανται να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου είναι (α) τα ομαδικά: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο και (β) τα ατομικά: κλασικός αθλητισμός και άλλα ολυμπιακά αθλήματα τα οποία διεξάγονται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7.8.2 της ανωτέρω απόφασης.

Δεδομένων των ιδιαίτερων υφιστάμενων συνθηκών, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, καθώς και των περιορισμένων χρονικών ορίων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, καθώς και άλλων αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων, ενδοσχολικών αγώνων και αγώνων αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε κάθε περίπτωση τα αγωνιστικά και προπονητικά πρωτόκολλα των αθλημάτων.

B. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής μαθητών/μαθητριών σε αγώνα μιας σχολικής ομάδας, λόγω νόσησης από κορωνοϊό, οι νοσούντες αντικαθίστανται από μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες επιλέγονται από την αρχική λίστα συμμετοχής που έχει κατατεθεί από τη σχολική μονάδα στην οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και ο αγώνας δεν αναβάλλεται. Δεδομένων των ανωτέρω, ακύρωση του αγώνα επέρχεται όταν δεν εξασφαλίζεται με την έναρξη του αγώνα ο αναγκαίος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε αθλήματος και το αποτέλεσμα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

                                                                         Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                         ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Η με Αρ.Πρωτ.29952/Δ5/15-03-2022/ΥΠΑΙΘ Απόφαση όπως αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώhttps://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A19%CE%99346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%9F%CE%92%CE%A7?inline=true