Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. για την παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α' και β' βαθμού για έκτακτες ανάγκες λόγω πανδημίας.

 


Διαβάστε το με αριθμ. πρωτ. 20457/29.03.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου προς τους Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας.