Τα δεκαοκτώ (18) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (09.06.2022).


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:45 μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019, βάσει του υπ’ αριθ. ΦΕΚ 2369/τ.Β’/14.5.2022 και το άρθρο 67 του Ν.4830/21, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), με τα εξής θέματα: 

1.Αντικατάσταση Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

2.Αντικατάσταση Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

3.Αντικατάσταση Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» μετά από παραίτηση 

4.Καθορισμός θέσεων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Α.Τ.Ε.Ι. (Τ.Ε.Ι.) στο Δήμο Ηλιούπολης 

5.Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» 

6.Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» και ορισμός νέου 

7.Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» και ορισμός νέου 

8.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2022

9.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η), οικονομικού έτους 2022 

10.Έγκριση επιχορήγηση πολιτιστικού σωματείου 

11.Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης ακινήτων 4 νηπιαγωγείων στο Δήμο Ηλιούπολης 

12.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις 

13.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», οικονομικού έτους 2022 

14.Αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠ.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2022 

15.Παράταση εκταφής 

16.Μεταβολή κατηγορίας κατάταξης αθλητικών εγκαταστάσεων 

17.Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Ηλιούπολης για το έτος 2022 

18.Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου «Συντήρηση και επισκευή κλειστών και ανοικτών Αθλητικών χώρων» (Α.Μ.12/2016) 

Τονίζεται ότι θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται.