Ηλιούπολη: Οι Αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Χριστίνας Σερέτη.


Στην κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕΡΕΤΗ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Ανεξάρτητη Δημοτικό Σύμβουλο ο Δήμαρχος Ηλιούπολης  μεταβιβάζει την  άσκηση των αναφερόμενων αρμοδιοτήτωνως εξής:

-Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας–Υγείας–Παιδείας και Εθελοντισμού (εκτός από το Τμήμα Παιδείας, Εθελοντισμού, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας) και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης.

-Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση όλων των κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου, την λειτουργία και δραστηριότητα Κοινωνικών Μονάδων και φορέων στους οποίους συμμετέχει με εκπροσώπους του ο Δήμος.

-Έχει την αρμοδιότητα να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη.

-Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του τοπικού συμφώνου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

-Έχει την αρμοδιότητα συνεργασίας με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων.

-Έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία του Συλλόγου Καταναλωτών και την συνεργασία με φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, ΚΟΙΝ.ΣΕΠ κλπ.

-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας.

-Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.

-Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

-Τελεί πολιτικούς γάμους. 

Χριστίνα Σερέτη, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης