Ηλιούπολη: Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (07.07.2022).


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 16:45μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), με τα εξής θέματα:

  1. Διατύπωση Γνώμης επί εκκρεμών θεμάτων σχετικά με την υποβολή αντιρρήσεων κατά της «Ανάρτηση δασικού χάρτη δήμων/δημοτικών ενοτήτων….Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής  Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»(ΑΔΑ: ΨΧ8ΞΟΠ1Κ-ΚΨΕ) της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής»
  2. Ενημέρωση για τα θέματα της πολιτικής προστασίας
  3. Επανεξέταση της υπ’ αριθ. 26/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς το πρώτο σκέλος της
  4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2022
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η), οικονομικού έτους 2022
  6. Έγκριση τοποθέτησης τερματικής συσκευής αποδοχής καρτών πληρωμής (POS) στο κυλικείο του Δημοτικού Κοιμητηρίου, άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού και υπογραφή σχετικής σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα (επικαιροποίηση Α.Δ.Σ. 66/2020 ΑΔΑ: ΨΤ96ΩΡΥ-ΧΝ7)
  7. Έγκριση Απολογισμού 2021- Προϋπολογισμού 2022 της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων Ε.Ο.Κ.Α.
  8. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

 

Τονίζεται ότι θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται