Ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων για την ορθολογική κλάδευση του αστικού πρασίνου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων για την ορθολογική κλάδευση του αστικού πρασίνου. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών σχετικά με τη ορθολογική κλάδευση αστικού πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρων των Δήμων. Τα τελευταία έτη το θέμα αυτό απασχόλησε εντονότερα την Αρχή δεδομένου ότι πολλοί Δήμοι προέβησαν σε μαζικές κλαδεύσεις δέντρων μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. 

Το εν λόγω ζήτημα αναδείχθηκε και στην Ετήσια Έκθεση 2021 του Συνηγόρου του Πολίτη1 αλλά και στις προτάσεις του για καλύτερη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που απέστειλε στους αρμοδίους Υπουργούς2

Η προστασία του αστικού περιβάλλοντος επιβάλλει την ορθή διαχείριση των χώρων πρασίνου, καθώς αποτελούν σημαντικούς ρυθμιστές της θερμοκρασίας, με κρίσιμη συμβολή στη μείωση του αστικού θορύβου και στην απορρόφηση των επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων. Περαιτέρω, συμβάλλουν στην ευεξία και ψυχική υγεία των ατόμων ενώ η διαρκής ελάττωση αυτών έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση της αστικής πανίδας. 

Αναφορικά με το ορθολογικό κλάδεμα έχει εκδοθεί η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 10-06-04-01 του ΕΛΟΤ. Εντούτοις, προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο στα Δημόσια Έργα και όχι στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου, με αποτέλεσμα τη μη τήρησή τους από τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές. 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε έγγραφό του προς τον Συνήγορο του Πολίτη ανέφερε ότι δεν υπάρχει ορθή διαχείριση του αστικού πρασίνου, καθώς οι κλαδεύσεις πραγματοποιούνται από τεχνικό προσωπικό που δε διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία. Περαιτέρω, κατέληξε ότι απαιτείται η δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου, με την επέκταση της εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών σε εργασίες αυτεπιστασίας και σε παροχές υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου, ενώ αναγκαία είναι και η στελέχωση των υπηρεσιών με το κατάλληλο προσωπικό, καθώς και η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. 


Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων προκειμένου να εξεταστούν οι θέσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως προς τις διαδικασίες για την ορθολογική κλάδευση του αστικού πράσινου, ούτως ώστε να δρομολογηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις τόσο σε θεσμικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.


Πληροφορίες: ☏213 1306600 

1 https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2021-p04-49-121-thematikes.pdf

2 https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.news.960572