Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης.
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος Καταστατικού, καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην κάτω αίθουσα Άλσος Κιντής (αναψυκτήριο) του Δήμου Ηλιουπόλεως.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 31 Οκτωβρίου 2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα.

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 07 Νοεμβρίου 2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα.

Τα θέματα της Γ.Σ. θα είναι τα ακόλουθα:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2. Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού 2019, 2020 και 2021.

4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022.

7. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής.

8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.

9. Διάφορες λοιπές ανακοινώσεις.

10. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε τεθεί από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.