Μηνιαίος Μποναμάς Για Τους Δημοτικούς Συμβούλους Από Την Κυβέρνηση.

 


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5003 / 14.12.2022

(ΦΕΚ 230/Α'/14.12.2022)

"Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις".

Άρθρο 119 

Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 92 ν. 3852/2010

Στην παρ. 9 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) τα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αντικαθίστανται από δύο νέα εδάφια και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις τον μήνα. 

Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, για κάθε συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1,3% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.. 

Ειδικότερα, στους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται στους Δήμους των εκλογικών περιφερειών Α΄, Β1, Β2 και Β3 Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιά και Α΄ Θεσσαλονίκης, καθώς και στους δημοτικούς συμβούλους, των οποίων η κατοικία απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του 1,3% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.. 

Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.».