Την Πέμπτη έχει "αγώνα" στην Ηλιούπολη - Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (26.01.2023).

 Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:45μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για την μείωση αντικειμενικών αξιών ακινήτων στο Δήμο μας.

2. Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ» για το οικονομικό έτος 2023.

3. Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» για το οικονομικό έτος 2023.

4. Καθορισμός αντιτίμου ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ηλιούπολης για την περίοδο 2023.

5. Ορισμός επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών δια την εκποίησίν ή εκμίσθωσίν πραγμάτων του Δήμου, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77α) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησίν ή εκμίσθωσίν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

6. Ορισμός μελών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.

7. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος των ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου.

8. Έγκριση χωροθέτησης γωνιών ανακύκλωσης.

9. Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αλ. Παναγούλη 23 και Παπάγου για τη στέγαση του ΚΕΠ Αγ. Μαρίνας.

10. Έγκριση Απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών.

11. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

12. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ».

13. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.