Ηλιούπολη: Θα εορτάσουν τον Άγιο Βαλεντίνο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 37 θέματα για το καλό μας.Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 16:45μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με τα εξής θέματα:

1. Ανάκληση των υπ’ αριθ. 3/2023 έως και 19/2023 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου. 

3. Λήψη απόφασης για την μείωση αντικειμενικών αξιών ακινήτων στο Δήμο μας. 

4. Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ» για το οικονομικό έτος 2023. 

5. Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» για το οικονομικό έτος 2023. 

6. Ανάθεση σε γραφεία δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κατασχετηρίων κλπ. για το έτος 2023. 

7. Καθορισμός αντιτίμου ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ηλιούπολης για την περίοδο 2023. 

8. Ορισμός επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων του Δήμου, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77α ) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησίν ή εκμίσθωσίν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων». 

9. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.  

10. Ορισμός μελών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων. 

11. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος των ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου. 

12. Έγκριση χωροθέτησης γωνιών ανακύκλωσης. 

13. Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αλ. Παναγούλη 23 και Παπάγου για τη στέγαση του ΚΕΠ Αγ. Μαρίνας. 

14. Έγκριση Απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών. 

15. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

16. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» και «ΠΑΟΔΗΛ». 

17. Λήψη Απόφασης σχετικά με την έγκριση Πολυετούς Προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Ηλιούπολης για τα έτη 2024-2027. 

18. Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Δήμου Ηλιούπολης έτους 2023. 

19. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (1η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2023. 

20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η) υποχρεωτική, του Δήμου, οικονομικού έτους 2023. 

21. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

22. Διαγραφές ή μη από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

23. Έγκριση επιχορηγήσεων Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Ηλιούπολης. 

24. Παράταση της μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηλιούπολης. 

25. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ «ΚΑΦΑΔΗΛ». 

26. Έγκριση Απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων για την ψυχική Υγεία ΠΟΣΟΨΥ. 

27. Έγκριση Απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 της Ένωσης Εικαστικών ΛΑΝΑΣΣΑ. 

28. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. 

29. Παράταση χρόνου περαίωσης της σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ηλιούπολης» (ΑΜ 4/2021). 

30. Έγκριση 3ης τροποποίησης προγραμματικής μεταξύ Δήμου Ηλιούπολης & Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υλοποίηση του έργου «Ανάθεση εκπόνησης μελέτης για τις «Διαρρυθμίσεις και επισκευές σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και της φορολογικής και τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε.». 

31. Παράταση χρόνου περαίωσης της μελέτης (4ης) με τίτλο «Διαρρυθμίσεις και επισκευές σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και της Φορολογικής & Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ» (Α.Μ. 40/2021). 

32. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων Δήμου Ηλιούπολης» (A.M.32/2020). 

33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων» (Α.Μ.13/2018).  

34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης» (Α.Μ.74/2016). 

35. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου» και παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών (Α.Μ.28/2020). 

36. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. - τακτοποιητικού του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης σε δρόμους περιοχής του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.10/2021). 

37. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. - τακτοποιητικού του έργου «Ανακατασκευή και επισκευή πεζοδρομίων 2021» (Α.Μ.29/2021).