Η Πληροφορία Της Ημέρας.

 


Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διατάξεις που αφορούν στην καταπολέμηση της διαφήμισης στο διαδίκτυο παρόχων υπηρεσιών που δεν διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον προβλέπεται από το νόμο) και ΑΦΜ. 

Οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να φαίνονται ευκρινώς στο χώρο της διαφήμισής τους και, αν αυτό δεν λαμβάνει χώρα, επιβάλλονται κυρώσεις στον ιστοχώρο φιλοξενίας της διαφήμισης που μπορούν να φθάνουν μέχρι το χρηματικό όριο των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000) ευρώ ή στην απενεργοποίηση της διεύθυνσης url τους. 

Εισήχθησαν με το άρθρο 15  του σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στις 08/02/2023 και αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Στο πλαίσιο ικανοποίησης και σχετικού αιτήματος των Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών σχετικά με προβλήματα κλάδου όπως η λειτουργία παράνομων Κέντρων Ξένων Γλωσσών και παράνομων ιδιαιτέρων μαθημάτων από άτομα χωρίς εκπαίδευση και κατάρτιση.