Δείτε τα τριάντα δύο (32) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης (1η της Πέμπτης 11 Μαΐου 2023).

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023 και ώρα 16:45μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με τα εξής θέματα:

1.Ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου

2.Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

3.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την πυρασφάλεια

4.Τροποποίηση (4η) τεχνικού προγράμματος 2023

5.Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

6.Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την εξέταση θεμάτων αλλαγής ονομασίας οδών, πλατειών κλπ.

7.Καθορισμός ποσού εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ” οικ. έτους 2023 και αποζημίωσης μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου

8.Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Ηλιούπολης με ΑΦΜ 090206453 κατά την περίοδο 2023-2024

9.Λήψη ή μη απόφασης για την αποδοχή δύο αιτημάτων για πρακτική άσκηση από το Ιδιωτικό ΙΕΚ ΑΛΦΑ

10.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

11.Διαγραφή ή μη από βεβαιωτικό κατάλογο

12.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων

13.Επιστροφή παραχώρησης οστεοθήκης με αριθ. Π115 στην κυριότητα του Δήμου

14.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2022

15.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ»

16.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ»

17.Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 103 (ακίνητο κληροδοτήματος Τουραμάνογλου)

18.Αλλαγή επωνυμίας καταστήματος επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 103 (ακίνητο κληροδοτήματος Τουραμάνογλου)

19.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

20.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής έτους 2023

21.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, κατά το στάδιο της εκτέλεσης, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2023, βάσει του Ν. 4412/2016

22.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.441/2016

23.Καταβολή οφειλών της ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε. από τον Δήμο στην εταιρία Γ. Κρυστάλλης – Μ. Λημιού Ο.Ε

24.Άδεια για Η/Υ σε κατάστημα υγειονομικού Ενδιαφέροντος « Σνακ Μπαρ – Internet cafe»

25.Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

26.Έγκριση Απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

27.Έγκριση ή μη κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών (θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων) σύμφωνα με τον Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α’/5-11-2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση,
βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

28.Κυκλοφοριακή ρύθμιση των οδών που περιβάλλονται από τις οδούς Στέφανου Σαράφη, Μπέλες, Τσαμαδού, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε, Αγίας Μαρίνας, Ολύμπου και Διγενή

29.Νέα παράταση χρόνου περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Διαρρυθμίσεις και επισκευές σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και της Φορολογικής & Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ» (Α.Μ.40/2021)

30.Παράταση Συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.32/2020)

31.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και τροποποίηση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.32/2020)

32.Παράταση χρόνου περαίωσης της σύμβασης μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.4/2021)