Εμποροπανήγυρη Φέτος Στον Εορτασμό Της Αγίας Μαρίνας Στην Ηλιούπολη Θα Έχουμε Κύριε Δήμαρχε;

 


Θα έχετε προλάβει να πραγματοποιήσετε όλα όσα απαιτεί η κείμενη νομοθεσία ή θα υποβληθούν στο Δήμο μας οι προβλεπόμενες αυστηρές (βαρβάτες) κυρώσεις;

Το άλλο με τον Τοτό για την αναβολή της εμποροπανήγυρης στον Άγιο Κωνστντίνο το ακούσατε βρε συμπολίτες...

Τα έμαθες τα νέα παπά μου;;;

ν.4849/2021 (ΦΕΚ  207/A'/5.11.2021)

"Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις".


Άρθρο 40
Εμποροπανηγύρεις

1. Την ευθύνη διοργάνωσης εμποροπανηγύρεων, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, αναλαμβάνουν οι Δήμοι. Τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. μπορούν να αναλαμβάνουν τον τρόπο υλοποίησης της αρμοδιότητας του φορέα διοργάνωσης με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, εφόσον περιλάβουν στους καταστατικούς τους σκοπούς τις σχετικές δράσεις.

2. Αν η εμποροπανήγυρη λειτουργεί σε χώρο επί του οποίου έχει πλήρη κυριότητα νομικό πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, το ανωτέρω νομικό πρόσωπο μπορεί:

α) να αποφασίζει το ίδιο για τη λειτουργία της, αναλαμβάνοντας παράλληλα την οργάνωση και διεξαγωγή αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν ή

β) να παραχωρεί τον χώρο στον οικείο Δήμο με σύμβαση μίσθωσης.

3. Αν η εμποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο το νομικό πρόσωπο της παρ. 2, αυτό εκδίδει υποχρεωτικά απόφαση ίδρυσης και κανονισμό λειτουργίας με τα στοιχεία που προβλέπονται στο παρόν (όπως ιδιότητα συμμετεχόντων πωλητών, ποσόστωση και τρόπος απόδοσης θέσεων) και τοπογραφικό διάγραμμα, τα οποία κοινοποιεί υποχρεωτικά στον οικείο Δήμο πριν την έναρξη της εμποροπανηγύρεως, γνωστοποιώντας τα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν.

4. Αν η εμποροπανήγυρη λειτουργεί σε δημόσιο ή κοινόχρηστο χώρο, και τη διοργάνωσή της έχει αναλάβει το νομικό πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, για την ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και λειτουργία της αγοράς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου δήμου. Η διοργάνωση και η λειτουργία της εμποροπανηγύρεως λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν.

Με μέριμνα του Δήμου καταχωρίζονται τα στοιχεία της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 34, στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή τους από το νομικό πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού σε αυτόν.

5. Αν δεν κοινοποιηθούν η απόφαση ίδρυσης, ο κανονισμός λειτουργίας και το τοπογραφικό διάγραμμα από τον φορέα διοργάνωσης της εμποροπανηγύρεως εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αυτή καθίσταται παράνομη και το ως άνω νομικό πρόσωπο υπόκειται στις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62.

Ομοίως, η μη δημοσίευση και καταχώρηση της απόφασης ίδρυσης, του κανονισμού λειτουργίας και του τοπογραφικού διαγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, από τον οικείο Δήμο, συνιστά παράβαση η οποία τιμωρείται με τις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 58.