Άγγελος Κάνδηλας, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης: "Θα Κάνουμε Τον Δήμο Ηλιούπολης Πρότυπο Εξυπηρέτησης Του Καταναλωτή Και Ενίσχυσης Της Επιχειρηματικότητας".

 

Ενισχύουμε τον Θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και ιδρύουμε Γραφείο Εξυπηρέτησης του Καταναλωτή και Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας.

Θα Κάνουμε Τον Δήμο Ηλιούπολης Πρότυπο Εξυπηρέτησης Του Καταναλωτή Και Ενίσχυσης Της Επιχειρηματικότητας.Η επιστολή του Υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου Ηλιούπολης με την παράταξη "Η Πόλη που θέλω"-Γαβριήλ Αραμπατζής κου Άγγελου Κάνδηλα 


Συμπολίτισσες, συμπολίτες

Ονομάζομαι Άγγελος Κάνδηλας, εργάζομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου και κατοικώ με την οικογένειά μου στις εσχατιές της Ηλιούπολης, στην Αγία Μαρίνα.

Η 30ετής εργασιακή μου εμπειρία και η μάχιμη συνδικαλιστική δράση σε Οργανισμό Λαϊκών Αγορών, Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων & Υπουργείο Ανάπτυξης αποτελούν παρακαταθήκη  για προσφορά και έργο στο Δήμο Ηλιούπολης.

Στην δημοτική παράταξη «Η Πόλη που θέλω» με τον υποψήφιο Δήμαρχο Ηλιούπολης Γαβριήλ Αραμπατζή έχουμε και όραμα και πρόγραμμα, αγαπάμε και την ευθύνη και την δημιουργία, νοιαζόμαστε για την Ηλιούπολη.

--------------------------------------------------------------

Οικονομία – Επιχειρηματικότητα – Διαχείριση Πόρων

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

Σωστή Οικονομική Διαχείριση

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Στηρίζουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με συντονισμένες δράσεις σε κάθε γειτονιά και διαμορφώνουμε τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (ενημέρωση, οργάνωση, συγκεκριμένες και γνωστές από πριν διαδικασίες).

Δημιουργούμε κυψέλες καινοτομίας με σκοπό τη συνεργασία μικρών επιχειρήσεων, αλλά και μεμονωμένων ατόμων αλλά και την ενίσχυση πρωτότυπων ιδεών.

Ενισχύουμε τη διασύνδεση των επιχειρήσεων του ιδίου ή διαφορετικών κλάδων, ώστε να δημιουργηθούν κοινές επιδιώξεις και στόχοι.

Επιταχύνουμε τη δημιουργία υποδομών και κατάλληλου περιβάλλοντος για ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, προκειμένου να ενισχυθούν βιοτεχνίες, τουριστικές και άλλου είδους επιχειρήσεις.

Δημιουργούμε τις κατάλληλες υποδομές για στήριξη και ενίσχυση νέων επαγγελματιών.

Ενισχύουμε τον Θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και δημιουργούμε Γραφείο Εξυπηρέτησης του Καταναλωτή και Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας.

--------------------------------------------------

Και λίγα λόγια για την εργασία μου

Εργάζομαι στο Τμήμα Οργανωμένου Εμπορίου της Διεύθυνσης Εμπορικής Επιχειρηματικότητας (Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή).

Αντικείμενο του Τμήματος είναι:

(1) Η υποστήριξη της έκδοσης νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα που αφορούν σε:

(i) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

(ii) Ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου, ωράριο καταστημάτων, λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, θεσμικό πλαίσιο περί διενέργειας εκπτώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών και λειτουργία καταστημάτων τύπου «stock» και «outlet».

(iii) Μεσίτες αστικών συμβάσεων, εμπορικούς αντιπροσώπους, επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις και μισθώσεις κατοικίας.

(iv) Υπαίθριο εμπόριο και ειδικότερα λαϊκές αγορές, βραχυχρόνιες αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο.

(v) Χονδρεμπορικές αγορές, Δημοπρατήρια και Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων.

(vi) Εμπορικές εκθέσεις και εκθεσιακούς χώρους.

(2) Η εποπτεία των χονδρεμπορικών αγορών, του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμου Εταιρίας (ΟΚΑΑ), της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Ανωνύμου Εταιρίας (ΚΑΘ), και η υποστήριξη θεμάτων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ).

(3) Η παρακολούθηση του ενωσιακού δικαίου για θέματα αρμοδιότητας, βάσει των σχεδίων που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συμβουλίου της ΕΕ.

(4) Η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας μας σε όργανα και επιτροπές της ΕΕ ή διεθνών οργανισμών και γενικά η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών.

(5) Η συμμετοχή στο σύστημα Κοινοποιήσεων του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information System ΙΜΙ) για τον τομέα των Υπηρεσιών ως Αρμόδια Αρχή.

(6) Η συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα εμπορίου.

(7) Η συμμετοχή στην προετοιμασία υπηρεσιακού φακέλου για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για θέματα εμπορίου.

(8) Η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το ενωσιακό, αναφορικά με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, για τις ανωτέρω θεματικές.

 (9) Η μέριμνα για τον εντοπισμό και την άρση διοικητικών εμποδίων που προκύπτουν από την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου αρμοδιότητας του τμήματος, αξιοποιώντας τις εισηγήσεις φορέων της αγοράς και των καταναλωτών, ιδίως ως προς την προσαρμογή των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

(10) Η επεξεργασία των δεδομένων σε πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο, όπως του ΟΠΣ Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και ΟΠΣ «Ανοιχτή Αγορά», και η εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά.

(11) Η ενημέρωση και η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού των ΟΤΑ, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου.

(12) Η ενημέρωση και ο χειρισμός θεμάτων και ερωτημάτων που τίθενται από ενδιαφερόμενους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και περιφερειακές υπηρεσίες.

(13) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση τομεακών πολιτικών των εταιρειών του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χονδρεμπορίου αγαθών (τρόφιμα) και υπηρεσιών (virtual auction), προς διασφάλιση της πρόσβασης των παραγωγικών προϊόντων στις οργανωμένες αγορές, της βελτίωσης του ανταγωνισμού, της επαύξησης της δημόσιας περιουσίας, της ανάπτυξης υποδομών, και της προώθησης καλών διεθνών εμπορικών πρακτικών.

(14) Η αξιολόγηση και η εισήγηση για το Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των στοιχείων που αφορούν στις εμπορικές επιχειρήσεις, στην εμπορική δραστηριότητα και στη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών για τα προβλήματα, που αυτές αντιμετωπίζουν.

--------------------------------------------------

Συμπολίτισσες, συμπολίτες

Στις 8 Οκτωβρίου 2023, όλοι οι δημότες και οι δημότισσες Ηλιούπολης θα πρέπει να ψηφίσουμε για να επιλέξουμε την επόμενη δημοτική αρχή. 

Θα έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε αν θέλουμε πραγματικά έναν δήμο καθαρό, φωτεινό, λειτουργικό, ασφαλή, με πράσινες και ανθοστόλιστες πλατείες χωρίς πλαστικό και τσιμέντο, με πεζοδρόμια για τους διαβάτες και όχι για τα αυτοκίνητα, με ενδιαφέρον για τον μαζικό αθλητισμό, με ποδηλατόδρομους, με πραγματικό νοιάξιμο  για την ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, με σχολεία κοσμήματα για την σχολική κοινότητα. 

Στην δημοτική παράταξη «Η Πόλη που θέλω» - υποψήφιος Δήμαρχος Ηλιούπολης Γαβριήλ Αραμπατζής αγαπάμε την ευθύνη, έχουμε και πρόγραμμα και όραμα, γνωρίζουμε τα προβλήματα της πόλης και έχουμε τις λύσεις που χρειάζονται,  δεν κάνουμε εκπτώσεις σε αξίες και αρχές. 

Στην τετραετία που πέρασε η πόλη παρέμεινε ουραγός σε όλους τους τομείς σε σχέση με τους όμορους Δήμους. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Υπάρχει και άλλος δρόμος, υπάρχει και άλλος τρόπος. 

Στις Δημοτικές Εκλογές του Οκτωβρίου 2023 ψηφίζουμε για Δήμαρχο Ηλιούπολης τον Γαβριήλ Αραμπατζή, στηρίζουμε το ψηφοδέλτιο και τους συμμετέχοντες της παράταξης «Η Πόλη που θέλω». 

Ηλιούπολη, Σεπτέμβριος 2023 

Με εκτίμηση

 

Άγγελος Κάνδηλας

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης

«Η Πόλη που θέλω» - υποψήφιος Δήμαρχος Γαβριήλ Αραμπατζής

 

τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974363184

email: akandhlas@gmail.com
Διαβάστε τέσσερις (4) προτάσεις του Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου Ηλιούπολης Άγγελου Κάνδηλα με την παράταξη "Η Πόλη που θέλω"- Γαβριήλ Αραμπατζής για τη νεολαία.