Απόφαση Βόμβα του ΣτΕ - Τέλος για το Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού - Άγιος Δημήτριος - Πύργος στον Δήμο Σπάτων του Νομού Αττικής η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Οκτώβριο;


 


Διαβάζουμε εδώ:

https://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/pageste/epikairotita/apofaseis?contentID=DECISION-TEMPLATE1694421364752&_afrLoop=2411790951411792#!%40%40%3F_afrLoop%3D2411790951411792%26centerWidth%3D65%2525%26contentID%3DDECISION-TEMPLATE1694421364752%26leftWidth%3D0%2525%26rigthWidth%3D35%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dtrue%26_adf.ctrl-state%3Dqa926gtud_33

ΣτΕ Ολ 1530/2023: Αντίκειται στο Σύνταγμα διάταξη νόμου που καταργεί κανονιστική πράξη, κατά της οποίας εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως, θεσπίζοντας ρύθμιση όμοια με της καταργούμενης πράξης.

11/09/2023

ΣτΕ Ολ 1530/2023
Πρόεδρος: Ευαγγελία Νίκα, Πρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Χριστίνα Σιταρά, Σύμβουλος Επικρατείας

ΣτΕ Ολ 1530/2023: Αντίκειται στο Σύνταγμα διάταξη νόμου που καταργεί κανονιστική πράξη, κατά της οποίας εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως, θεσπίζοντας ρύθμιση όμοια με της καταργούμενης πράξης.

Με την 1530/2023 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή αίτηση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και άλλων τεσσάρων νομικών και φυσικών προσώπων κατά απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την απόφαση αυτή προστέθηκε και το Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού-Άγιος Δημήτριος-Πύργος στον Δήμο Σπάτων του Νομού Αττικής στις περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄173), η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Οκτώβριο.


Στη συγκεκριμένη περίπτωση μετά την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως κατά της ως άνω υπουργικής απόφασης και λίγες ημέρες πριν από την αρχική δικάσιμο δημοσιεύθηκε ο ν. 4690/2020 με το άρθρο 82 του οποίου αφενός αντικαταστάθηκε η περ. β´ της παρ. 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 και η ρύθμιση της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης κατέστη περιεχόμενο του νόμου και αφετέρου η προσβαλλόμενη αυτή υπουργική απόφαση καταργήθηκε, αναδρομικώς από τότε που ίσχυσε.


Με την απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου κρίθηκαν τα ακόλουθα:


α) Το άρθρο 82 του ν. 4690/2020 συνιστά ανεπίτρεπτη επέμβαση του νομοθέτη στα έργα της δικαστικής εξουσίας, αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1, 20 παρ.1, 26 και 95 παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγματος.

Και τούτο, διότι με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 82 ο νομοθέτης απέβλεψε στο να επηρεάσει το αντικείμενο της παρούσας δίκης, καταργώντας αναδρομικά την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση και αποστερώντας, με τον τρόπο αυτόν, το Δικαστήριο από τη δυνατότητα επίλυσης του ζητήματος και τους αιτούντες από τη δικαστική προστασία που δικαιούνται. 

Κατά συνέπεια, η μεν διάταξη του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4690/2020 ισχύει μόνο για το μέλλον και η διάταξη του άρθρου 82 παρ. 2 του ν. 4690/2020 δεν επιφέρει, κατά το άρθρο 32 παρ. 1 του π.δ. 18/1989, την κατάργηση της παρούσας δίκης, η οποία διατηρεί το αντικείμενό της.


β) Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, που ελέγχθηκε από το Δικαστήριο με βάση το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, όπως ίσχυε πριν από τη συμπλήρωσή του με τον ν. 4690/2020, είναι μη νόμιμη διότι έχει εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1Α του ως άνω άρθρου – που αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην «περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών»- εφόσον, όπως έχει ήδη κριθεί από το Δικαστήριο, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν είχε από τον νόμο την εξουσία να συμπεριλάβει στη ρύθμιση της πράξης πέραν του ακινήτου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και περιοχές άλλες και, ειδικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, και το τμήμα της εδαφικής έκτασης του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος, στο οποίο βρίσκεται το επιχειρηματικό πάρκο Γιαλού-Άγιος Δημήτριος-Πύργος.