Δήμος Ηλιούπολης: Αποδοχή Παραίτησης Αντιδημάρχου.

 Διαβάζουμε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%A0%CE%93%CE%A9%CE%A1%CE%A5-0%CE%939?inline=true


Απόφαση 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, όπως ισχύει. 

2) Την υπ.αρ.1472/οικ.16943/12-6-2023 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΨΗ5ΦΩΡΥ-25Ζ). 

3) Την υπ.αρ.πρωτ.30413/25-10-2023 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου Παιδείας κ.Χρυσουλάκη Φώτιου. 

Αποφασίζουμε 

Την αποδοχή της παραίτησης του Αντιδημάρχου Παιδείας κ.Χρυσουλάκη Φώτιου σε συνέχεια της υπ.αρ.πρωτ.30413/25-10-2023 αίτησης παραίτησης του.


                                                                  Ο Δήμαρχος 

                                                                Γεώργιος Χατζηδάκης