Τα τριάντα επτά (37) θέματα της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023).

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη,  7 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:45μ.μ.,  στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με τα εξής θέματα:

1. Εξέταση αιτήματος Σωματείου Εργαζομένων για την στήριξη των εργαζομένων στα Δικαστήρια.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξαίρεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» από την κατάργηση των νομικών προσώπων των Δήμων του Ν.5056/2023.

3. Έγκριση για οικοδομικές μετατροπές – εργασίες μετατροπής των χώρων ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ».

4. Παράταση εκταφής κεκοιμημένων λόγω covid-19.

5. Επικύρωση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

6. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους μετά από την συνεδρίαση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

7. Παράταση ή μη της σύμβασης για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

8. Επιβολή ή μη προστίμου για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες επί της οδού Λεωφ. Βουλιαγμένης 389.

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (9η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2023.

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023.

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (6η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023.

12. Αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ’ τρίμηνο του Δήμου Ηλιούπολης, οικονομικού έτους 2022 (425/2022 Α.Ο.Ε.).

13. Αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ’ τρίμηνο του Δήμου Ηλιούπολης, οικονομικού έτους 2022 (8/2023 Α.Ο.Ε.).

14. Αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το A’ τρίμηνο του Δήμου Ηλιούπολης, οικονομικού έτους 2023 (99/2023 Α.Ο.Ε.).

15. Αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ’ τρίμηνο του Δήμου Ηλιούπολης, οικονομικού έτους 2023 (251/2023 Α.Ο.Ε.).

16. Αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ’ τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023.

17. Αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ’ τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023.

18. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2021.

19. Εξέταση αιτήματος για την παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

20. Εξέταση αιτήματος για την παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας ατομικών ειδών προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου».

21. Αντικατάσταση εκπροσώπων των μαθητικών κοινοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», λόγω αποφοίτησης των έως τώρα ορισμένων.

22. Έγκριση κίνησης διαδικασιών για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2023.

23. Έγκριση ή απόρριψη παράτασης διάρκειας ισχύουσας σύμβασης εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης της εταιρείας NEW STEP Μ.Ε.Π.Ε.

24. Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την 108/2023 Απόφαση της Ε.Π.Ζ. (Α.Δ.Α.ΩΜ5ΦΩΡΥ-ΙΔ0).

25. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.» και αντικατάστασή του.

26. Παραίτηση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηλιούπολης» και αντικατάστασή του.

27. Αντικατάσταση μελών Πρωτοβάθμιας Επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου σύμβασης πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού, της Διεύθυνσης Οικονομικών και του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας (Α.Δ.Σ. 133/2023 ΑΔΑ:ΩΧΗΗΩΡΥ-ΙΞΑ).

28. Αντικατάσταση μέλους της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την παραλαβή της «Προμήθειας τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ. για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.4/2023 (Α.Δ.Σ. 170/2023-ΑΔΑ:9Μ8ΟΩΡΥ-50Ζ).

29. Έγκριση ή μη, διαμόρφωσης δημόσιου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Πλαταιών 32, σύμφωνα με την 106/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ. (Α.Δ.Α.6Π82ΩΡΥ-0ΦΩ).

30. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηλιούπολης ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ηλιούπολης (ΔΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ)».

31. Εισήγηση για την έγκριση ή μη, επανάληψης της διαδικασίας ανάθεσης στο σημείο που εμφιλοχώρησε σφάλμα, της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης τμήματος της οδού Πιερίων από την οδό Σαράφη έως την οδό Κασσάνδρας» (Α.Μ.25/2022).

32. Παράταση χρόνου για την «Εκπόνηση Μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.4/2021).

33. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διάφορες κατασκευές στο δημοτικό κοιμητήριο» (Α.Μ.19/2022).

34. Παράταση χρόνου και «Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση» για το έργο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Α.Μ.8/2021).

35. 1ος Α.Π.Ε. – 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών και παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.5/2021).

36. 1 ος Α.Π.Ε., 1 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και «Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση” για το έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης» (Α.Μ.25/2020).

37. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.