Ηλιούπολη: Επιβολή έξι (6) Διοικητικών Προστίμων.Ενδιαφέρουσες οι έξι - 6 - Αποφάσεις Επιβολής Διοικητικού Προστίμου που αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ προσφάτως.

Ευκαιρία για ρεπορτάζ και αναζήτηση Αποφάσεων  Επιβολής Διοικητικού Προστίμου τετραετίας.

Απόφαση Δημάρχου Ηλιούπολης 2768/οικ.31956/07.11.2023

Ο άνευ αδείας ποιούμενος χρήση των κοινοχρήστων χώρων, τιμωρείται δια των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Σύνολο τέλους και προστίμου δύο χιλιάδες σαράντα ευρώ 2.040,00€

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%A3%CE%91%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%99%CE%A4%CE%A8?inline=true


Απόφαση Δημάρχου Ηλιούπολης 2700/οικ.30967/31.10.2023

Ο άνευ αδείας ποιούμενος χρήση των κοινοχρήστων χώρων, τιμωρείται δια των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Σύνολο τέλους και προστίμου οκτακόσια ευρώ 800,00€ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%A9%CE%A1%CE%A5-1%CE%9C%CE%A4?inline=true


Απόφαση Δημάρχου Ηλιούπολης 2699/οικ.30960/31.10.2023

Ο άνευ αδείας ποιούμενος χρήση των κοινοχρήστων χώρων, τιμωρείται δια των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Σύνολο τέλους και προστίμου χίλια οκτακόσια ευρώ 1.800,00€

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%923%CE%97%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%95%CE%A5%CE%9F?inline=true


Απόφαση Δημάρχου Ηλιούπολης 2701/οικ.30973/31.10.2023

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ : Χίλια εννιακόσια είκοσι ευρώ – 1.920,00€ 

Ο άνευ αδείας ποιούμενος χρήση των κοινοχρήστων χώρων, τιμωρείται δια των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A814%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%9A%CE%A7%CE%A5?inline=true


Απόφαση Δημάρχου Ηλιούπολης 2697/οικ.30935/31.10.2023

ΣΥΝΟΛΟ Α + Β = 200,00€ Διακόσια ευρώ 

Ο άνευ αδείας ποιούμενος χρήση των κοινοχρήστων χώρων, τιμωρείται δια των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%93%CE%97%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%91%CE%9A5?inline=true


Απόφαση Δημάρχου Ηλιούπολης 2698/οικ.30951/31.10.2023

Ο άνευ αδείας ποιούμενος χρήση των κοινοχρήστων χώρων, τιμωρείται δια των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 

Σύνολο τέλους και προστίμου εξακόσια ευρώ 600,00€

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A5%CE%9E%CE%A9%CE%A1%CE%A5-9%CE%9B%CE%A7?inline=true