Αναγκαία η διατήρηση του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Ηλιούπολης ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, επιβεβλημένη και η ριζική αλλαγή λειτουργίας του με σκοπό την πραγματική υλοποίηση του σκοπού του.

 Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Δήμου Ηλιούπολης.

👉
Επιβεβλημένη η διατήρηση της αυτονομίας του. «Κενό γράμμα», όμως, χωρίς ταυτόχρονη ανάδειξη του πραγματικού του ρόλου.

🟡
Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 27 του ν. 5056/2023, νομικά πρόσωπα που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από O.T.A. α` βαθμού και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καταργούνται αυτοδικαίως την 31η.12.2023, ενώ οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 1η.1.2024 από τον οικείο δήμο. Κατ’ εξαίρεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του ίδιου νόμου, νομικά πρόσωπα των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί τούτο, δύνανται να εξαιρεθούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που υποβάλλεται έως την 15η.11.2023 και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία.

🟡
Εν προκειμένω, είναι σαφές πως στο Δήμο μας το μόνο, από τα υφιστάμενα, νομικά πρόσωπα που μπορεί να καλύψει τα συγκεκριμένα κριτήρια είναι το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Το μοναδικό μουσείο στην Ηλιούπολη που, κατά τη γνώμη μας, οφείλει να παίξει καθοριστικό ρόλο στα δρώμενα του Δήμου μας, λειτουργώντας αφενός ως προβολή των αγώνων της εθνικής αντίστασης κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και αφετέρου ως κοιτίδα ανάδειξης της ιστορικής μήνης της πόλης μας.

🟡
Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης είναι πανελλήνιας εμβέλειας, με ευρύτερη αναγνώριση λόγω της ιστορικότητάς του. Το αποδεικνύει η ίδια η επισκεψιμότητά του. Αποτελεί το ίδιο το «σπίτι» όπου στεγάζεται η αληθινή ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, όπως αποδίδεται μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τα σημειώματα αγωνιστών, τις στολές που λεκιάστηκαν σε μάχες για την απελευθέρωση της χώρας μας και τόσα άλλα αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας.

🟡
Η πλούσια δραστηριότητά του, το εξειδικευμένο αντικείμενο του και η γενικότερη καταξίωσή του, έχουν, άλλωστε, ρητώς αναγνωρισθεί με την υπ’ αριθμ. 36281/2011 Υπουργική Απόφαση, όπου διατηρήθηκε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο του Δήμου μας.

🟡
Ακριβώς, λοιπόν, γι’ αυτό, δεν μπορεί να ενσωματωθεί σε κάποια διοικητική υπηρεσία του Δήμου. Αντιθέτως, ανήκει σε όλους. Εξάλλου, εκ της ιδρύσεώς του το 2009, έχει, ή τουλάχιστον θα έπρεπε, μια φύσει αυτοτέλεια και ανεξαρτησία από την εκάστοτε Διοίκηση του Δήμου μας. Με συγκεκριμένο Καταστατικό (όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 154/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) που θέτει στην πραγματικότητα τη Διοίκηση του Μουσείου στις Αντιστασιακές Οργανώσεις και σε δημότες της Ηλιούπολης με την ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις συναφείς με τους σκοπούς αυτού. Ένας χώρος, δηλαδή, ανοιχτός και σε αλληλεπίδραση με την Κοινωνία της Ηλιούπολης που φέρνει στο προσκήνιο τα ιδανικά και τις αξίες του Έπους του ’40, αλλά ταυτόχρονα καταγράφει και μελετά όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την Ηλιούπολη, στη διαμόρφωσή τους μέσα στο χρόνο. Άλλωστε, στο υπόγειό του στεγάζεται, έστω και αναξιοποίητο και υπό κακές συνθήκες, και το ιστορικό αρχείο του Δήμου μας, όπως προβλέπεται και στο καταστατικό του. Είναι προφανές ότι η κατάργηση του Μουσείου, καθώς και η υποστελέχωσή του, οδηγεί με βεβαιότητα στην καταστροφή ή την απώλειά του, με τις συνέπειες που κάτι τέτοιο θα έχει για τη διάσωση της ιστορικής μνήμης στην πόλη μας.


❗️
Επομένως, είναι αυτονόητο ότι η αυτονομία και αυτοτέλεια του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης θα πρέπει να διατηρηθεί, με την ιστορική ευθύνη της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής για την κατάλληλη προετοιμασία του σχετικού αιτήματα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 5056/2023, να είναι τεράστια.

❌
Εντούτοις, η διατήρηση της αυτονομίας του, χωρίς, πραγματική στήριξη του και ταυτόχρονη ανάδειξη του πραγματικού ρόλου του Μουσείου είναι ατελής. Όπως αναλυτικά καταδείξαμε κατά την προεκλογική περίοδο, το Μουσείο αφέθηκε, δυστυχώς, στην τύχη του, αξιωμένο από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Σε οικονομική ασφυξία, πλήρως εγκαταλελειμμένο. Η συνέχισή του, λοιπόν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, και η μη κατάργησή του του αποτελεί «κενό γράμμα» εάν δεν γίνουν πραγματικές κινήσεις προς την αναβάθμισή του.

❗️
Εν όψει, λοιπόν, της αυριανής συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, και με βάση τις Προγραμματικές θέσεις που παρουσιάσαμε κατά την προεκλογική μας εκστρατεία, καλούμε τη νέα Δημοτική Αρχή να μας γνωστοποιήσει:

❓
Ο Δήμος οφείλει να προβαίνει σε ετήσια τακτική επιχορήγηση του Μουσείου. Ποιο είναι το ποσό που θα προβλεφθεί κατά τον επόμενο οικονομικό προϋπολογισμό και ποιες ενέργειες θα γίνουν για την ταχεία εκταμίευσή του;
❓
Θα γίνουν έργα συντήρησης του κτιρίου με σκοπό την επίλυση χρόνιων προβλημάτων (πλημμυρικά φαινόμενα υπογείου, υγρασίες, μείωση του φωτισμού – ηλιασμού για προστασία εκθεμάτων, φωτισμός κτιρίου κλπ);

❓
Θα συνδράμει η νέα Δημοτική Αρχή, μέσω κατάλληλων κονδυλίων, περί της πρόσληψης προσωπικού / εργαζομένων για την ουσιαστική λειτουργία του Μουσείου και την κάλυψη άμεσων αναγκών του (ιστορικός επιμελητής, ξεναγός, συντηρητής, αρχειοφύλακας κλπ.);

❓
Θα συνδράμει η νέα Δημοτική Αρχή προς την κατεύθυνση εξωστρέφειας του Μουσείου μέσω προγραμμάτων για σχολεία, κύκλους διαλέξεων, σεμιναρίων, συνέδρια, περιοδικές εκθέσεις και τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με αντίστοιχα μουσεία;

❓
Θα γίνουν προσπάθειες στέγασης στους χώρους του Μουσείο του Αρχείου της Ηλιούπολης για την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων καθώς και των τοπόσημων - μνημείων της πόλης;

❓
Σε περίπτωση μη κατάργησης του Μουσείου, θα γίνει σεβαστή η καταστατική διάταξη περί ορισμού Αντιπροέδρου του Μουσείου από μία εκ των τριών Αντιστασιακών Οργανώσεων της Ηλιούπολης (ΠΕΑΕΑ, ΠΟΑΕΑ, ΠΣΑΕΕΑ);
✅
Ως ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη, θωρούμε πως η αξιοποίηση του χώρου του Μουσείου και η πραγματική ανάδειξή του αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητά μας. Με τη δημιουργία ενός πολυχώρου συνάντησης όπου θα προωθείται η έρευνα, η γνώση και η εμβάθυνση της ιστορικής αλήθειας σχετικά με το Έπος του ’40 και την ευρύτερη συμβολή της Ηλιούπολης. Ένας χώρος ενημέρωσης και ανάδειξης των αξιών της δημοκρατίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

👉
Αναγκαία, επομένως, η μη κατάργηση του μουσείου Εθνικής Αντίστασης ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, επιβεβλημένη, όμως, η ριζική αλλαγή λειτουργίας του με σκοπό την πραγματική υλοποίηση του σκοπού του.


Θοδωρής Παπαδάτος
επικεφαλής Δημοτικής Κίνησης "ΗΛΙΟΥ-Πόλις, ανθρώπινη πόλη"