Δήμος Ηλιούπολης: Απόφαση ορισμού εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου για την Προάσπιση της Δημόσιας Περιουσίας.

 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


 

 Απόφαση

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της περίπτ. ι’ της παρ.1  του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’) και ισχύει.
  2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.
  3. Την αριθ. 535/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όπως αυτή ισχύει με την οποία ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ηλιουπόλεως Αττικής κατά τις εκλογές της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023.
  4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 35531/17-12-2023  πρακτικό  Ορκωμοσίας των  εκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων.
  5. Την υπ’ αριθμ.:10/ οικ. 81/ 2-1-2024 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σ’ αυτούς.
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 707/Β΄/24-4-2015) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  7. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
  8. Την υπ΄αριθμ. 64/οικ. 676/10-01-2024 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΒΔΓΩΡΥ-3Υ0) περί ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους αναθέτει την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει την δημοτική σύμβουλο του Δήμου Ηλιούπολης κα ΑΡΔΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ως εντεταλμένη δημοτική  σύμβουλο για την Προάσπιση της Δημόσιας Περιουσίας, χωρίς αμοιβή, με θητεία από 2/1/2024 μέχρι 30/6/2026, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος συνεργάζεται με τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου, για την επίτευξη των κοινών στόχων. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης. 

                                                                                            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση ΕΔΩ


https://ilioupoli.gr/index.php/2024/01/17/apofasi-orismou-entetalmenis-dimotikis-symvoulou-gia-tin-proaspisi-tis-dimosias-periousias/