Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) στον Δήμο Ηλιούπολης.

 Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την υπ. αρ.86288/15-12-2022 (ΦΕΚ 6506 Β΄/19-12-2022) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ περί Εξειδίκευσης των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Β’/7.6.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  2. Το άρθρο 83 του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133 Α΄/07.08.2019) που αφορά «Αρμοδιότητες της Αρχής (ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ) – Πεδίο εφαρμογής».
  3. Τις διατάξεις του Ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 62Α’/17.04.2021), βάσει των οποίων οι ρυθμίσεις του Μέρους Α’ του προαναφερόμενου νόμου έχουν εφαρμογή στους ΟΤΑ α’ βαθμού».
  4. Τις διατάξεις του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α΄/14-06-2022), όπως ισχύει.
  5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/08.06.2022 (ΦΕΚ.3093 Β΄/17-6-2022).
  6. Την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022 (ΦΕΚ 6506 Β΄/19.12.2022): «Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα».
  7. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 4938 Β΄/09-11-2020 «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία».
  8. Το γεγονός ότι δεν έχει συσταθεί μέχρι στιγμής στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηλιούπολης (ΦΕΚ 707 Β΄/24-4-2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 1192 Β΄/4-4-2017,  με το ΦΕΚ 3285Β΄/19-9-2017 και με το ΦΕΚ 691 Β΄/1-3- 2019,  Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος.
  9. Την υπ. αρ.31/οικ.319/5-1-2024 Απόφαση Δημάρχου «Οργάνωση και λειτουργία των καταργούμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ηλιούπολης μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας».
  10. Την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Ηλιούπολης ως οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Ηλιούπολης.

 

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) στο Δήμο Ηλιούπολης, σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1  της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. υπ΄ αριθμ. 86218/15-12-2022 (ΦΕΚ.6506 Β΄/19-12-2022), καθώς πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια του άρθρου 3, παρ. 1 του ΦΕΚ.6506 Β΄/19-12-2022 και την ένταξή της στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης, ως εξής:

                                                                Άρθρο 1

Σύσταση – Επίπεδο λειτουργίας – Δομή – Οργανωτική
διάρθρωση

Συστήνεται στο Δήμο Ηλιούπολης διοικητική δομή, με την ονομασία «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» (Μ.Ε.Ε.), ως αυτοτελής και ανεξάρτητη μονάδα, σε επίπεδο λειτουργίας Τμήματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο του Δήμου Ηλιούπολης, όπως ορίζει το άρθρο 4, παρ. 1 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. υπ΄ αριθμ. 86218/15-12-2022 (ΦΕΚ.6506 Β΄/19-12-2022).

                                                                  Άρθρο 2

Στόχοι και αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Ηλιούπολης, έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους (όπως ορίζει το Άρθρο 10 – Ν.4795/2021):

α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,

γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και

δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2.Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Ηλιούπολης ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες (όπως ορίζει το Άρθρο 10 – Ν.4795/2021):

α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα

β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα,

γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,

δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,

ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,

στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώςκαι διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,

θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,

ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,

ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,

ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,

ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,

ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,

ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και

ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

 

Άρθρο 3
Στελέχωση

Η Μ.Ε.Ε. του Δήμου Ηλιούπολης, στελεχώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, παρ. 2 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. υπ. αριθμ. 86218/15-12-2022 (ΦΕΚ.6506 Β΄/19-12-2022). Σε περίπτωση μη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου εφαρμόζεται το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α΄/14-06- 2022).

Β. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου θα στελεχωθεί με νεότερη Απόφαση  Δημάρχου.

Γ. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η συνδρομή επαγγελματιών με την ανάλογη τεχνογνωσία και δεξιότητες για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4795/2021, όπως ισχύει.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευστάθιος Ψυρρόπουλος

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση ΕΔΩ       

https://ilioupoli.gr/index.php/2024/01/17/systasi-monadas-esoterikou-elegchou-m-e-e-ston-dimo-ilioupolis/