Δήμος Ηλιούπολης: Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.


 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019.
 2. Την υπ’ αριθ. 1/661/7.1.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2).
 3. Την υπ’ αριθ. 27/2024 (ΑΔΑ: 6ΔΦΛΩΡΥ-ΣΧΓ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηλιούπολης για τον καθορισμό περιεχομένου της προκήρυξης.


Προκηρύσσει τη διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Α. Κριτήρια επιλογής

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Κριτήρια που κρίνονται ικανά να εξασφαλίσουν στο πρόσωπο του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης τα χαρακτηριστικά του εγνωσμένου κύρους και την εμπειρία για την πλήρωση της θέσης, είναι, όπως αναφέρονται και στην υπ’ αριθ. 27/2024 (ΑΔΑ: 6ΔΦΛΩΡΥ-ΣΧΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:

    1. Να διαθέτει Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
    2. Να είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους
    3. Να διαθέτει εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης

Β. Υποβολή υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης της Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή.

 Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90).

Δ. Διαδικασία επιλογής

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Ε. Θητεία

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών (έως 31/12/2028).

ΣΤ. Δημοσιότητα

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Επιτροπών του Δήμου (Διεύθυνση Σοφ. Βενιζέλου 112-114, Δημαρχείο Ηλιούπολης, Τ.Κ. 16310 Ηλιούπολη, τηλέφωνο: 2109970131). 

   Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης 

    Ευστάθιος Ψυρρόπουλος

https://ilioupoli.gr/index.php/2024/02/09/prokiriksi-gia-tin-epilogi-symparastati-tou-dimoti-kai-tis-epixirisis/