Καθορισμός στόχων του Δήμου Ηλιούπολης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.4940/2022.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει

2. Τις διατάξεις της  παρ. 3 του άρθρου 9  και της περ. γ’, της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του Ν. 4940/2022 (Α΄112) όπως ισχύει

3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 της με Αριθ. πρωτ.: ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.386/30.12.2022 (Β΄46) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

4. Την υπ. αρ.535/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και το υπ’ αριθμ. οικ. 35531/17-12-2023  πρακτικό  Ορκωμοσίας των  εκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων

5. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 707 Β΄/24-4-2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 1192Β΄/4-4-2017,  με το ΦΕΚ 3285Β΄/19-9-2017 και με το ΦΕΚ 691 Β΄/1-3- 2019.

6.Την υπ’ αρ.: 31/οικ.319/5-1-2024 (ΑΔΑ:6ΝΖ2ΩΡΥ-6ΡΤ) Απόφαση Δημάρχου για τον τρόπο εκπλήρωσης των σκοπών και εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων των καταργηθέντων ΝΠΔΔ

7.Την υπ’ αριθμ. 1886/08-01-2024 πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 129/τ.Β΄/09-01-2024, με την οποία διαπιστώθηκε η από 31-12-2023 αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Αγωγής Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.)-ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ».

8.Την υπ’ αριθμ.:206/οικ.1487/17-1-2024 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση από 1/1/2024 του αυτοδικαίως μεταφερθέντος προσωπικού των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5056/2023».

9.Την υπ’ αριθμ.:205/οικ.1489/17-1-2024 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση από 1/1/2024 του αυτοδικαίως μεταφερθέντος προσωπικού των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5056/2023».

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηλιούπολης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση πραγματοποιείται ο καθορισμός και η κατανομή στις οικείες Υπηρεσίες των στόχων του Δήμου Ηλιούπολης της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.4940/2022 και της υπ΄αριθ. ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/ οικ.386/30.12.2022 (Β’46) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, από το Δήμαρχο, ως Ανώτατο Όργανο Διοίκησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/23/οικ.18708/25-11-2022 (Β΄ 6176 και 6955) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 2

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.4940/2022, καθορίζονται και κατανέμονται με ιεραρχική προτεραιότητα επίτευξης οι κάτωθι στόχοι του Δήμου Ηλιούπολης στους Προϊσταμένους των καθ΄ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων ως εξής:

1.α Ονομασία Έργου: «Αύξηση του ποσοστού υλοποίησης του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος και συντήρησης των υποδομών με στόχο μια πόλη φιλική και λειτουργική για τους πολίτες».

1.β Αρμόδια Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης

1.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής του πολίτη για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων του και της αύξησης του αριθμού των μελετών για την υλοποίηση τεχνικών έργων, βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδας μέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων, της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμουτης μείωσης του μέσου χρόνου ανταπόκρισης σε κλήσεις για βλάβες καθώς και αύξηση του αριθμού των πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

2.α Ονομασία Έργου: «Ποιοτική Αναβάθμιση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών με προσανατολισμό στον πολίτη-πελάτη για την καλύτερη εξυπηρέτησή του».

2.β Αρμόδια Δ/νσηΔιοίκησης –Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού- Διαφάνειας

2.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής σε δια ζώσης παρουσία πολιτών και ανταπόκρισης  στα σχετικά αιτήματα, αύξηση του αριθμού των πολιτών που εξυπηρετούνται εξ΄ αποστάσεως, μείωση του αριθμού των εγγράφων των πολιτών με αναφορά σε ελλιπή εξυπηρέτηση (υπό τη μορφή παραπόνων), μείωση του χρόνου άμεσης ανταπόκρισης σε ευάλωτες ομάδες ή πολίτες που ανήκουν σε ομάδες που χρήζουν ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης όπως ηλικιωμένοι κ.λ.π. μείωση του χρόνου έκδοσης των εκροών της Δ/νσης κυρίως βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κ.λπ. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδαςμέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων και της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου και αύξηση των πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από την αρμόδια Δ/νση Διοίκησης –Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού- Διαφάνειας σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

3.α Ονομασία Έργου: «Αποδοτικότερη διαχείριση οικονομικών πόρων, μείωση λειτουργικών εξόδων, βελτίωση ενεργειών για την είσπραξη εσόδων και την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας».

3.β Αρμόδια Δ/νσηΟικονομικών

3.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του τακτικού προϋπολογισμού με έμφαση στην αύξηση των εσόδων και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων καθώς και στη μείωση του χρόνου έκδοσης των εκροών της Δ/νσης π.χ. έκδοση Α.Α.Υ.  Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδαςμέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων κυρίως ως προς την εκκαθάριση των τιμολογίων, της απλούστευσης διαδικασιών μέσω της αύξησης αιτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου. Αύξηση των πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

4.α. Ονομασία Έργου: «Δημιουργία ελκυστικών δημόσιων χώρων, προσανατολισμένων προς τον πολίτη μέσω της καθιέρωσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και με εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Καθαριότητας. Προστασία του περιβάλλοντος από την ανθρώπινη δραστηριότητα (παράνομες αποθέσεις στερεών αποβλήτων, μπαζών και λυμάτων) και αναβάθμιση και προστασία του αστικού πράσινου».

4.β. Αρμόδια Δ/νσηΔιεύθυνση Περιβάλλοντος − Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας

4.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής του πολίτη για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων του,της αύξησης του αριθμού μελετών για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανανέωση του στόλου και την προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων, της αύξησης του ποσοστού λήψης μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και της αύξησης του ποσοστού βελτιστοποίησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδαςμέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων και της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα πολιτών, Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου, της μείωσης του αριθμού εγγράφων των πολιτών με αναφορά σε ελλιπή εξυπηρέτηση (υπό τη μορφή παραπόνων), της μείωσης του λειτουργικού κόστους,  της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων (Leasing) καθώς και της αύξησης του αριθμού προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης. Αύξηση των πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος − Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

5.α. Ονομασία Έργου: «Ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου του δήμου με την επέκταση δομών και προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και δράσεων κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

5.β. Αρμόδια Δ/νσηΚοινωνικής Προστασίας − Υγείας − Παιδείας και Εθελοντισμού

5.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής του πολίτη για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων του, της αύξησης του αριθμού των ωφελούμενων που λαμβάνουν κοινωνική μέριμνα μέσω της Δ/νσης, της αύξησης του αριθμού των εκδηλώσεων επιμορφωτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και δια βίου μάθησης, της ενίσχυσης της διαρκούς επικοινωνίας με σχολεία, συλλόγους γονέων για την διεκπεραίωση των αιτημάτων τους σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές του Δήμου, αύξηση του αριθμού δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης βίας κατά των γυναικών και αύξηση των προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμούκαθώς και δράσεων ενίσχυσης εθελοντισμού. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδαςμέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων και της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου καθώς και αύξηση των πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από την αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας − Υγείας − Παιδείας και Εθελοντισμού σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

6.α. Ονομασία Έργου: «Οργανωτική Αναβάθμιση των παρεχόμενων από τα ΚΕΠ υπηρεσιών».

6.β. Αρμόδια Δ/νσηΚέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

6.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής του πολίτη για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων του,της αύξησης του ποσοστού ζήτησης των διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ και της αύξησης του ποσοστού ενημέρωσης των εξυπηρετούμενων πολιτών  για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ΚΕΠ αλλά και μέσω του gov.gr ώστε να εξασφαλιστεί η ψηφιακή αναβάθμιση των πολιτών και η καλύτερη εξυπηρέτηση τους. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδαςμέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων, της μείωσης του αριθμού εγγράφων των πολιτών με αναφορά σε ελλιπή εξυπηρέτηση (υπό τη μορφή παραπόνων), της ενίσχυσης του ποσοστού αναγνώρισης των ΚΕΠ μέσω δικτυακού τόπουκαι της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου καθώς και αύξηση των πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του kep live.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από την αρμόδια Δ/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

7.α. Ονομασία Έργου: «Αύξηση των ενεργειών για την εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου π.χ. προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, για την υποβολή προτάσεων, την παρακολούθηση και υλοποίηση τους με στόχο τη διαρκή βελτίωση της χωρικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανταγωνιστικότητας του Δήμου. Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου».

7.β. Αρμόδια Δ/νσηΠρογραμματισμού − Οργάνωσης

7.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της αύξησης του αριθμού των ερευνών για την διερεύνηση των αναγκών του πολίτη, αύξηση του ποσοστού των πηγών χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του δήμου, μείωση του χρόνου απορρόφησης των κονδυλίων των πηγών χρηματοδότησης από την ένταξη έως την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδαςμέσω της μείωσης του αριθμού των εκκρεμοτήτων, της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου και της δημιουργίας συγκεκριμένων διαδικασιών και προτύπων ως προς την κατάθεση και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης σε Υπουργεία, Πράσινο Ταμείο και Περιφέρεια καθώς και αύξηση των πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από την αρμόδια Δ/νσηΠρογραμματισμού − Οργάνωσης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

8.α. Ονομασία Έργου: «Βελτίωση των  υπηρεσιών για την αντιμετώπιση και υποστήριξη ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών προβλημάτων των ατόμων τρίτης ηλικίας και ανάπτυξη δράσεων για τη δημιουργική και ψυχαγωγική τους απασχόληση. Βελτίωση των υποδομών για τη παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα».

8.β. Αρμόδια Δ/νσηΔιοίκησης Αλληλεγγύης, Φροντίδας και Αγωγής

8.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής του πολίτη για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων του,αύξηση της υλοποίησης προγραμμάτων- δράσεων ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και αύξηση του αριθμού των συναντήσεων μεταξύ παιδαγωγών-γονέων στα πλαίσια της ενημέρωσης σχετικά με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του παιδικού σταθμού, παιδαγωγικά θέματα και την γενική και σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδαςμέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων της απλοποίησης διαδικασιών εγγραφής, της αύξησης του αριθμού συναντήσεων εργασίας με τις υπεύθυνες των βρεφονηπιακών σταθμών, της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα πολιτών, Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου καθώς και αύξηση του αριθμού των πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από την αρμόδια Δ/νση Διοίκησης Αλληλεγγύης, Φροντίδας και Αγωγής σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

9.α. Ονομασία Έργου: «Διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητικών δράσεων με στόχο την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του πολιτιστικού και αθλητικού πνεύματος καθώς και την ενίσχυση της αθλητικής και πολιτιστικής συνείδησης».

9.β. Αρμόδια Δ/νσηΠολιτισμού- Αθλητισμού

9.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής του πολίτη για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων του,αύξηση των προγραμμάτων μαζικής άθλησης και των πολιτιστικών εκδηλώσεων με την εισαγωγή νέων θεματικώνβελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδαςμέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων, της μείωσης του κόστους και της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου, της ενίσχυσης της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και αύξηση του αριθμούτων πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από την αρμόδια Δ/νση Πολιτισμού- Αθλητισμού σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

10.α. Ονομασία Έργου: «Αύξηση των προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος. Βελτίωση των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του δημότη».

10.β. Αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα: Πολιτισμού – Αθλητισμού − Νέας Γενιάς και Εξυπηρέτησης του Δημότη

10.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής του πολίτη για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων του, βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδαςμέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων και της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου και αύξηση του αριθμού των πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού − Νέας Γενιάς και Εξυπηρέτησης του Δημότησε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

11.α. Ονομασία Έργου: «Ποιοτική και χωρίς διακρίσεις εξυπηρέτηση των δημοτών για όλα τα θέματα με απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών καθώς και δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

11.β. Αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα: Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

11.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής του ωφελούμενου για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων του, εξεύρεση και αξιοποίηση εργαλείων για την απλοποίηση των διαδικασιών των δημοτικών Υπηρεσιών και επέκταση διαδικασιών ψηφιοποίησης των αρχείων του Δήμου. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδαςμέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων, της μείωσης του κόστους και της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου, αναβάθμιση των μηχανισμών θωράκισης και ασφάλειας των συστημάτων του Δήμου και επέκταση των ψηφιακών υπογραφών καθώς και αύξηση του αριθμού των πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

12.α. Ονομασία Έργου: «Εντατικοποίηση των ελέγχων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης των πεζών και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών».

12.β. Αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα: Δημοτικής Αστυνομίας

12.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής του πολίτη για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων του, βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδαςμέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων και της αύξησης του ποσοστού των καταγγελιών-παραπόνων των πολιτών-επιχειρήσεων που επιλύθηκαν και της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου καθώς και αύξησητου αριθμού των πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

13.α. Ονομασία Έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων».

13.β. Αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα: Λειτουργίας Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων

13.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω της αναβάθμισης των πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδαςμέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων και της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου και αύξηση του αριθμού των πιστοποιημένων υπάλληλων σε επιμορφώσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Λειτουργίας Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

14.α.Ονομασία Έργου: «Βελτίωση των Υπηρεσιών του Δήμου μέσω της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών».

14.β. Αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα: Εσωτερικού Ελέγχου

14.γ Ενέργειες για την υλοποίηση του έργουΒελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της οργανικής μονάδας μέσω τηςπαρακολούθησης του ποσοστού συμμόρφωσης και υιοθέτησηςδιορθωτικών ενεργειών βάσει εσωτερικών ελέγχων που έγιναν κατά το προηγούμενο έτος, βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της οργανικής μονάδας μέσω της μείωσης των εκκρεμοτήτων και της μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα Φορέων και λοιπών οργανικών μονάδων του Δήμου και πιστοποίηση του αρμόδιου υπαλλήλου για τον εσωτερικό έλεγχοαπό το ΕΚΔΔΑ.

Οι στόχοι θα εξειδικευθούν από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Χρονοδιάγραμμα: Από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 3

Οι Προϊστάμενοι των καθ΄ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων ή οργανικών μονάδων αντίστοιχου ιεραρχικά επιπέδου μεριμνούν για την εξειδίκευση και τον επιμερισμό των ως άνω στόχων, κατά λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊστάμενους όλων των εμπλεκόμενων μονάδων σε όλα τα υφιστάμενα ιεραρχικά επίπεδα διοίκησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της υπ΄ αριθ. ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.386/30.12.2022 (Β΄46) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο οι στόχοι εξειδικεύονται και καθορίζονται κατόπιν συνεργασίας και συμφωνίας μεταξύ των προϊσταμένων και των κατά περίπτωση Αξιολογητών τους σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4940/2022.

Άρθρο 4

Ο επιμερισμός των ως άνω στόχων πραγματοποιείται με τη χρήση του εντύπου «Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου» σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της υπ΄ αριθ. ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.386/30.12.2022 (Β΄46) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο ο κάθε στόχος αντιστοιχίζεται σε ένα από τα πεδία «Παρεχόμενες Υπηρεσίες της Οργανικής Μονάδας», «Εσωτερική Οργάνωση και Λειτουργία της Οργανικής Μονάδας» και «Γνώσεις Δεξιότητες και Ικανότητες των Υπαλλήλων της Οργανικής Μονάδας» του Μέρους Β΄ του εντύπου «Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου».

Ο Δήμαρχος

Ευστάθιος Ψυρρόπουλος
https://ilioupoli.gr/index.php/2024/02/28/kathorismos-stochon-tou-dimou-ilioupolis-symfona-me-tin-par-3-tou-arthrou-9-tou-n-4940-2022/