Ηλιούπολη - πρόσληψη ειδικού συμβούλου Δημάρχου, σε θέματα Υποστήριξης Επικοινωνίας: Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ***, στο ΦΕΚ με ονοματεπώνυμο.

 Διαβάζουμε σε ανάρτηση του Δήμου Ηλιούπολης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την απόφαση 606/οικ.6521/05.03.2024 του Δημάρχου Ηλιούπολης βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A6%CE%A0%CE%A9%CE%A1%CE%A5-4%CE%A1%CE%9C?inline=true μεταξύ άλλων ότι "Προσλαμβάνουμε τον * * του * ως Ειδικό Σύμβουλο για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Ο ανωτέρω υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. 

Θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά και θα επικουρεί τον Δήμαρχο με την παροχή συμβουλών Υποστήριξης Επικοινωνίας, παρέχοντας υπηρεσίες ειδικότερα στον επιστημονικό σχεδιασμό, συντονισμό και εκτέλεση στρατηγικών προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής πολιτικής σε θέματα που αφορούν την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και την ενημέρωση των πολιτών για τη δραστηριοποίησή τους στην προώθηση των τοπικών συμφερόντων..."

Στο ΦΕΚ 1069/Γ΄/07.04.2024 η σχετική με το θέμα δημοσίευση έχει και το ονοματεπώνυμο και τον αρ. βεβ. Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ηλιούπολης, και τον αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, και τον αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για τους περίεργους...